Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Historisk satsing på utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår en kraftig økning i støtten til utdanning i fattige land. I 2015 skal nærmere 2,4 milliarder kroner gå til utdanning. Det er en økning på 550 millioner kroner i forhold til 2014. Norge tar et internasjonalt lederskap i arbeidet for at alle skal få utdanning.

Regjeringen foreslår en kraftig økning i støtten til utdanning i fattige land. I 2015 skal nærmere 2,4 milliarder kroner gå til utdanning. Det er en økning på 550 millioner kroner i forhold til 2014. Norge tar et internasjonalt lederskap i arbeidet for at alle skal få utdanning.  

- Utdanning for alle er menneskerett og en betingelse for vekst og utvikling. Uten utdanning, ingen utvikling. Vi vil spesielt vektlegge jenters utdanning. Jenter med utdanning gifter seg senere, får barn senere, har større mulighet til å få jobb og får bedre helse for seg selv og egne barn. Utdanning er nøkkelen til gode valg senere i livet, sier utenriksminister Børge Brende. 

58 millioner barn er i dag uten skolegang. Barn som rammes av krig og konflikt, jenter og funksjonshemmede er særlig utsatt. Selv om sammenhengen mellom utdanning og utvikling er vel kjent, har satsingen på utdanning sakket akterut. I Afrika sør for Sahara anslås barnedødeligheten å kunne vært redusert med inntil 40 prosent dersom mødrene deres hadde hatt videregående skolegang. 

Investering i stabilitet, demokrati og utvikling

Regjeringen vil øke innsatsen for utdanning i krise og konflikt, og setter av 100 millioner kroner til dette. 

- Millioner av barn fratas retten til utdanning på grunn av de mange komplekse og langvarige humanitære krisene vi nå ser. Vi må gjøre det vi kan for å unngå at dette skaper tapte generasjoner. Det å satse på utdanning i krise- og konfliktsituasjoner er en investering i stabilitet, demokrati og utvikling. Vårt mål er å bidra til at en million flere barn som er rammet av krig og konflikt får tilgang til utdanning av god kvalitet innen 2017, sier utenriksministeren.

Utdanningsstøtten skal gå til land som har store behov, og som viser politisk vilje til selv å prioritere utdanning. Den skal også gå til multilaterale organisasjoner som kan vise til gode resultater, og som arbeider i tråd med norske prioriteringer. Eksempler er «Global Partnership for Education» (GPE) og Unicef. De frivillige organisasjonene har også en sentral rolle i utdanningsarbeidet, særlig i sårbare land og konfliktområder. 

- Utdanningens andel av bistandsbudsjettet er nesten halvert de siste åtte årene. Det er derfor behov for et krafttak for å gjenreise innsatsen på et avgjørende område for fattigdomsbekjempelse. Siden tiltredelsen i 2013 har Høyre-/Frp-regjeringen økt støtten til utdanning med til sammen 640 millioner kroner. Norge tar nå et internasjonalt lederskap i arbeidet for at alle skal få utdanning, sier utenriksminister Børge Brende.