Historisk arkiv

Arbeidstidsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstidsutvalget skal gjennomgå og vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene, blant annet i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet.

Utvalget leverte sin utredning 6. januar 2016. Les utvalgets utredning: NOU 2016: 1. Arbeidstidsutvalget — Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet

Utvalgets nettside

Arbeidstidsutvalget har egen nettside på arbeidstidsutvalget.no

Om Utvalg som skal gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene (Arbeidstidsutvalget)

Opprettet: 2014

Opphørt: 2016

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8019 Dep., 0030 Oslo

Eget nettsted: http://arbeidstidsutvalget.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal særlig vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse, i lys av behovet for å mobilisere mer arbeidskraft, herunder å legge til rette for heltid. Utvalget skal vurdere hvordan de ulike arbeidstidsreguleringene av arbeidstid virker samlet, og hvorvidt de hver for seg og samlet ivaretar politiske mål og de opprinnelige begrunnelsene for innføringen av reguleringene. Ulikheter mellom forskjellige deler av arbeidsmarkedet skal belyses. Utvalget bør også se på internasjonale erfaringer, bl.a. ved å sammenligne arbeidstidsbestemmelsene i Norge med bestemmelsene i andre land. Utvalget skal beskrive utviklingen i arbeidsmarkedet de siste tiår. Utvalget skal vurdere rollen til arbeidslivets parter og myndighetene, herunder Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, med sikte på et seriøst arbeidsliv med størst mulig etterlevelse av arbeidstidsreguleringer og vernebestemmelser. Utvalget skal vurdere forholdet mellom lovregulering og regulering i tariffavtaler, samt behovet for forenkling av lovverk og lovfesting av rettspraksis.

Full mandattekst Utvalg som skal gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene (Arbeidstidsutvalget)