Historisk arkiv

GI-09/2017 Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets instruksjonsadgang etter statsborgerloven § 28 første ledd, som innebærer at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om prioritering av saker.

Departementet viser videre til instruks GI-01/2017 Instruks om berostillelse av saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap hvor UDI og UNE ble instruert om å inntil videre ikke fatte vedtak om tilbakekall av statsborgerskap. Utredningen av saker kunne fortsette. Instruks GI-01/2017 ble gitt på bakgrunn av representantforslag om domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd, jf. dokument 8:33 S (2016-2017). 

Stortinget har i vedtak av 9. mai 2017 bedt regjeringen avvente saksbehandling av tilbakekallelser av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd frem til regelverket er endret.

På denne bakgrunn instruerer departementet UDI og UNE om å avvente saksbehandlingen av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd frem til regelverket er endret. Dette innebærer at det ikke skal fattes vedtak om tilbakekall, og at sakene heller ikke skal utredes. Departementet instruerer videre UDI og UNE om å berostille relaterte saker, som ikke kan avgjøres før det foreligger avgjørelse i en sak om tilbakekall etter statsborgerloven § 26 annet ledd. Dette kan for eksempel gjelde søknader om familiegjenforening, permanent oppholdstillatelse, reisedokument og norsk statsborgerskap der referansepersoner har fått sak om tilbakekall av norsk statsborgerskap stilt i bero.

Saker som er endelig avsluttet er ikke omfattet av Stortingets vedtak. Eventuelle anmodninger om omgjøring kan dermed fortsatt behandles.

Instruksen trer i kraft straks. Samtidig oppheves instruks GI-01/2017.

 

Med vennlig hilsen

Toril Melander Stene

avdelingsdirektør

 

Cecilie Uteng

seniorrådgiver