Rundskriv

Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets instruksjonsadgang etter statsborgerloven § 28 første ledd, som innebærer at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om prioritering av saker.

1. Bakgrunn

Justis- og beredskapsdepartementet instruerte 6. februar 2017 UDI og UNE om inntil videre ikke å fatte vedtak om tilbakekall av statsborgerskap. Utredning av saker kunne fortsette selv om det inntil videre ikke skulle fattes vedtak.

I vedtak av 9. mai 2017 ba Stortinget regjeringen vente med saksbehandling av tilbakekallelser av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd til regelverket er endret.

I brev av 30. juni 2017 rapporterte UDI om utilsiktede konsekvenser av instruks GI-01/2017.

Departementet instruerte 25. juli 2017 UDI og UNE om å vente med behandlingen av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd til regelverket er endret, og heller ikke utrede sakene (instruks GI-09/2017). Instruks GI-01-2017 ble opphevet.

I møte 16. august 2017 fremgikk det at UDI ønsket presiseringer i instruks GI-09/2017 på bakgrunn av deres brev av 30. juni 2017.

På bakgrunn av rapporteringen har departementet utarbeidet denne instruksen, som erstatter instruks GI-09/2017.

2. Instruks

Departementet instruerer UDI og UNE om å vente med behandlingen av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd til regelverket er endret. Dette innebærer at det ikke skal fattes vedtak om tilbakekall, og at sakene heller ikke skal utredes.

Departementet instruerer videre UDI og UNE om å berostille relaterte saker, som ikke kan avgjøres før det foreligger avgjørelse i sak om tilbakekall etter statsborgerloven § 26 annet ledd. Dette kan for eksempel gjelde søknader om familiegjenforening, permanent oppholdstillatelse, reisedokument og norsk statsborgerskap der referansepersoner har fått sak om tilbakekall av norsk statsborgerskap stilt i bero. Der søknad om permanent oppholdstillatelse eller midlertidig oppholdstillatelse stilles i bero, kan tidligere tillatelse likevel fornyes.

UDI kan opprette nye saker om tilbakekall av statsborgerskap etter § 26 annet ledd. Hvorvidt opplysningene gir grunnlag for tilbakekall må vurderes etter at regelendringene er trådt i kraft.

UDI kan henlegge saker dersom det viser seg ikke å være grunnlag for tilbakekall.

Saker som er endelig avsluttet er ikke omfattet av Stortingets vedtak. Eventuelle anmodninger om omgjøring kan dermed fortsatt behandles.

Instruksen trer i kraft straks. Samtidig oppheves instruks GI-09/2017.

Med hilsen
Toril Melander Stene
avdelingsdirektør

Hanne Krogenæs
seniorrådgiver