Historisk arkiv

Rundskriv V-3B/2016 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at det per medlem om lag tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem. Tros- og livssynssamfunnene skal sende eller levere kravet til Fylkesmannen.

1. Kravfrist

Fristen for å kreve tilskudd er 10. mars 2016 og kan ikke fravikes. Kravet må senest være postlagt eller levert til Fylkesmannen den dagen fristen løper ut. Dersom kravskjemaet og medlemslisten sendes i posten, anbefales det å bruke rekommandert postsending.

Tros- og livssynssamfunnene har et selvstendig ansvar for å kreve tilskudd innen fristen løper ut. Tilskuddsordningen omfatter ca. 750 samfunn. På grunn av den samlede kontrollen av tros- og livssynssamfunnenes medlemslister og den etterfølgende utbetalingen av tilskudd, er fristen for å kreve tilskudd ufravikelig.

Fylkesmannen skal avvise kravet dersom tros- eller livssynssamfunnet ikke har overholdt fristen.

Kulturdepartementet gjør oppmerksom på at f.o.m. 2017 vil 1. mars være fast kravfrist.

2. Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2016

Satsen for beregning av statstilskudd for 2016 er ennå ikke fastsatt. Den vil bli kunngjort på Kulturdepartementets nettsider og i et rundskriv til fylkesmennene. På departementets nettsider vil det også bli lagt ut en nærmere redegjørelse for fastsettingen av satsen. 

3. Krav om statlig og kommunalt tilskudd

Tros- og livssynssamfunnene skal bruke vedlagte kravskjema og legge ved en digitalt lesbar liste med fødselsnummer for alle medlemmer det kreves tilskudd for, på CD, minnepinne eller eventuelt diskett. Det anbefales å bruke en minnepinne. Fylkesmannen kan avvise kravet om statstilskudd dersom tros- eller livssynssamfunnet har fremlagt

  • en tom CD, minnepinne eller diskett,
  • en passordbeskyttet fil eller en fil som av annen grunn ikke lar seg åpne, eller
  • kun en papirversjon av medlemslisten selv om samfunnet har 50 eller flere medlemmer

Trossamfunn med færre enn 50 medlemmer kan om nødvendig legge ved listen med fødselsnummer i en maskinskrevet papirversjon.

Hvis kravet om statstilskudd blir avvist, vil samfunnet heller ikke være berettiget til kommunalt tilskudd for 2016.

3.1 Organisasjonsnummer og bankkontonummer

Tros- og livssynssamfunn må ha organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret for å kunne kreve tilskudd. Nærmere informasjon kan fås fra Brønnøysundregistrene, tlf. 75 00 75 00,  https://www.brreg.no/.

Tros- og livssynssamfunnene må selv påse at det blir oppgitt korrekt kontonummer for utbetaling av tilskudd. Kontonummer og postadresse skal oppgis i kravskjemaet hvert år.

3.2 Listen med medlemmenes fødselsnummer

Medlemslisten skal kun inneholde fødselsnummer for de personene som tilhørte tros- eller livssynssamfunnet per 1. januar 2016. Det vil bare bli utbetalt tilskudd for medlemmer som samfunnet har oppgitt et gyldig fødselsnummer for (det er nødvendig med et gyldig fødselsnummer for å kontrollere at tilskuddsvilkårene er oppfylt). 

Følgende krav stilles til medlemslisten:

a) Tros- eller livssynssamfunnets navn og organisasjonsnummer skal stå skrevet utenpå CD-en, minnepinnen eller disketten

b) Filnavnet skal bestå av organisasjonsnummeret, eksempelvis 123456789.txt

c) Filen skal kun inneholde medlemmenes (11-sifrete) fødselsnummer, og de skal listes fortløpende nedover, ett på hver linje. Eksempel:

01087211111
01087222222
01087233333

En ren tekst-fil (.txt) eller en excel-fil (.xls/.xlsx) er å foretrekke.

4. Trossamfunnslovens regler om innmelding, tilhørighet og medlemsregistrering

For at en person skal kunne bli registrert som tilhørende et trossamfunn utenom Den norske kirke etter trossamfunnsloven, må vedkommende selv melde seg inn eller bli innmeldt av foreldrene eller vergen hvis han/hun er under 15 år. Dette følger av lovens §§ 3 og 6. Tros­samfunnene bestemmer selv innmeldingsmåten, det vil si om innmelding for eksempel skal skje skriftlig ved utfylling av et innmeldingsskjema og/eller ved et ritual eller en seremoni. 

Lovens innmeldingsregler innebærer for eksempel ikke at en innvandrer som i hjemlandet står oppført som medlem i et internasjonalt trossamfunn med dåp som medlemskriterium, må døpes på nytt for å bli registrert som tilskuddstellende medlem i den norske delen av trossamfunnet. Vedkommende må imidlertid selv aktivt og uttrykkelig gi melding om eller bekrefte til tros­samfunnet at han/hun ønsker å være medlem her i Norge, jf. lovens § 3. For barn under 15 år er det foreldre eller eventuelt vergen som skal gi meldingen eller bekreftelsen, jf. lovens § 6.

I registrerte trossamfunn er det forstanderen som skal behandle inn- og utmeldinger og føre medlemsregisteret. Forstanderen skal påse at lovens vilkår for innmelding er oppfylt (at et trossamfunn selv anerkjenner en person som medlem etter dets egne regler, er kun ett av flere vilkår). Dette innebærer blant annet at den som skal registreres som medlem, må stilles spørsmål eller avkreves opplysninger om medlemskap i andre trossamfunn i Norge, jf. lovens § 8. Forstanderen skal registrere innmeldingen i medlemsregisteret og utstede innmeldingsattest til den det gjelder. Det forannevnte følger av trossamfunnsloven § 9 tredje ledd og forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn §§ 11 og 12. Innmeldingsdatoen skal påføres attesten. Denne innmeldingsdatoen skal være datoen for innmelding i Norge.

Reglene i trossamfunnsloven § 5 første og tredje ledd om automatisk tilhørighet fra fødselen av for barn av medlemmer i trossamfunn representerer unntak fra hovedregelen om at den som skal bli registrert som tilhørende et trossamfunn, selv må melde seg inn eller bli innmeldt av foreldrene/vergen. Lovens § 5 gjelder kun hvis barnets foreldre i henhold til trossamfunns­loven tilhører et trossamfunn i Norge når barnet blir født. Hvis foreldrene etter barnets fødsel melder seg inn i et annet trossamfunn, følger ikke barnet automatisk med; foreldrene må melde barnet særskilt ut og inn hvis de ønsker at barnet også skal bytte trossamfunn.

5. Om kontrollen av medlemslistene

Fylkesmennene videresender medlemslistene til Brønnøysundregistrene for kontroll. Brønnøysund­registrene kontrollerer alle gyldige fødselsnummer opp mot Det sentrale folkeregister, Den norske kirkes medlemsregister og innsendte medlemslister fra øvrige tros- og livssynssamfunn. Formålet med kontrollen er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd, herunder at det ikke utbetales tilskudd for personer som verken er norske statsborgere eller bosatt i riket, eller for personer som tilhører Den norske kirke eller et annet tros- eller livssynssamfunn. Kontrollen vil bli gjort på grunnlag av data per 1. januar 2016. Etter gjennomført kontroll utbetaler Fylkesmannen statstilskudd.

Etter første kontrollrunde vil samfunnene motta en oversikt over eventuelle uavklarte fødselsnummer. Samfunnene kan gjøre korreksjoner i denne oversikten, dvs. rette ugyldige fødselsnummer og krysse av for dobbeltførte medlemmer som de vil fastholde kravet om tilskudd for, og sende den inn for ny kontroll (andre kontrollrunde). Fristen for å sende eller levere korrigert oversikt til Fylkesmannen er 20. august 2016 og kan ikke fravikes.

Hvis Brønnøysundregistrenes kontroll av den korrigerte oversikten viser at samfunnet har flere tilskuddstellende medlemmer enn etter første kontrollrunde, vil Fylkesmannen utbetale ytterligere statstilskudd i henhold til dette resultatet.

6. Bruk av tilskuddet og rapportering

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn skal brukes til henholdsvis religiøse formål og formål som går inn under virksomheten som livssynssamfunn, jf. trossamfunnsloven § 19 fjerde ledd og lov om tilskott til livssynssamfunn § 1 annet ledd. 

For mottatte tilskudd skal samfunnene sende et regnskap til Fylkesmannen som viser hva midlene er anvendt til. Regnskap over bruk av statlige og kommunale tilskuddsmidler skal attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Det kreves ikke at regnskapet er bekreftet av revisor når statstilskuddet er under 100 000 kr. I slike tilfeller skal det sendes inn en regnskapsoversikt som er bekreftet av trossamfunnets styre eller utvalg. Registrerte trossamfunn skal i tillegg sende inn en kortfattet årsmelding.

Fristen for å sende regnskap og årsmelding for 2015 til Fylkesmannen er 10. april 2016. Samfunnene kan søke Fylkesmannen om forlengelse av denne fristen. Fylkesmannen kan ikke forlenge fristen for å kreve tilskudd.

Vedlagt følger et skjema for de registrerte trossamfunnenes årsmelding. Departementet understreker at trossamfunnene ikke kan pålegges å bruke skjemaet, men at det er et tilbud.

7. Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste

Brønnøysundregistrene har en tjeneste som gjør det mulig per telefon (tlf. 75 00 75 00) å be om innsyn i hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, enkeltpersoner eventuelt står oppført som medlem i. En utskrift av hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn som den enkelte er registrert som medlem i, sendes i brevs form til den det gjelder.

8. Behandling av sensitive personopplysninger

Opplysninger om tilhørighet til tros- og livssynssamfunn er å regne som sensitive person­­opplysninger, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8 a, og de omfattes av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt for opplysninger om noens personlige forhold. Tros- og livssynssamfunn kan ikke gi uvedkommende tilgang til medlemsregisteret eller på annen måte opplysninger om hvem som er medlem i samfunnet, med mindre hvert enkelt medlem aktivt samtykker i dette. Medlemsregisteret og andre dokumenter med sensitive personopplysninger skal behandles og oppbevares på en slik måte at de ikke er tilgjengelig for uved­kommende.

Forstandere i registrerte trossamfunn har lovpålagt taushetsplikt, jf. trossamfunnsloven § 26. Andre ansatte og frivillige i tros- og livssynssamfunn bør undertegne en taushetserklæring før de gis tilgang til medlemsregisteret og andre dokumenter med medlemsopplysninger.

9. Kommunalt tilskudd

Det er ikke nødvendig å fremme særskilte krav om kommunalt tilskudd. Tros- og livssynssamfunn som får statstilskudd, vil få utbetalt tilskudd fra de kommuner hvor det bor tilskuddstellende medlemmer. Alle kommuner vil motta en oversikt over antall tilskuddstellende medlemmer i de ulike tros- og livssynssamfunnene i den respektive kommunen. Det vises til rundskriv V–15B/2009 om kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn av 19. oktober 2009.

Satsen for beregning av kommunalt tilskudd blir regnet ut lokalt og skal tilsvare kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem og tilhørig i kirken som bor i kommunen.

Samfunn som ønsker det kommunale tilskuddet fordelt på flere menigheter, og som har mer enn 6 000 medlemmer, bes fylle ut tilleggsark til kravskjemaet. Tilleggsark fås ved henvendelse til fylkesmannsembetet.

10. Fremdriftsplan 2016

 

10. mars

Kravfrist. Frist for tros- og livssynssamfunnene til å sende eller levere kravskjema og medlemsliste til Fylkesmannen

10. april

Frist for tros- og livssynssamfunnene til å sende regnskap og årsmelding til Fylkesmannen

20. juni

Fylkesmannen skal ha foretatt utbetaling av statstilskudd (forutsatt at regnskap og årsrapport er mottatt og Fylkesmannen ikke har merknader)

20. august

Frist for tros- og livssynssamfunnene til å sende eller levere korrigert oversikt over uavklarte fødselsnummer til Fylkesmannen

 

Eventuell andre utbetaling av statstilskudd kan forventes i oktober

 

Kommunalt tilskudd kan forventes utbetalt innen utgangen av året


Kulturdepartementet ber fylkesmennene om å videresende rundskrivet m/vedlegg til alle tros- og livssynssamfunn innen sitt ansvarsområde så snart som mulig.

 

Med hilsen

Ellen Ur e.f.
avdelingsdirektør

 

Geir Telstø
seniorrådgiver

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg: 

Kravskjema i begge målformer:

Skjema for årsmelding i begge målformer:

Kopi: 

Brønnøysundregistrene
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd
Islamsk Råd Norge