Historisk arkiv

Bred støtte til regjeringens tilnærming til EUs klima- og energipolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Statsråd Vidar Helgesen fikk bred støtte for regjeringens innspill til EUs rammeverk for klima og energi 2030 under presentasjonen på Nasjonalt europaforum 2013.

Statssekretær Ingvild Næss Stub og statsråd Vidar Helgesen under møtet i Nasjonalt europaforum 13. desember 2013. Foto: Hilde Steinfeld, Utenriksdepartementet

Statsråd Vidar Helgesen hadde fredag 13. desember invitert representanter for industri, næringsliv, organisasjoner og miljøbevegelse til Nasjonalt europaforum om EUs klima- og energipolitikk. Regjeringen har besluttet å levere et gjennomarbeidet innspill til EUs rammeverk for klima og energi 2030.

- Arbeidet i EU er fremdeles i en tidlig fase, og mulighetene for å påvirke er nå til stede på et saksfelt av stor betydning for oss, sa Helgesen.

Nett-tv: Se møtet i opptak her

Bred støtte
Han fikk bred støtte for initiativet, men også noen utfordringer, da han presenterte hovedlinjene i det norske innspillet. Regjeringen anbefaler blant annet at EU velger ett klart mål, størrelsen på klimagassutslipp, for klima- og energipolitikken fram mot 2030.

Helgesen understreket at regjeringen vil ivareta norske interesser ved å medvirke tidlig i prosesser og politikkutforming i EU. En åpen og løpende dialog med sentrale norske aktører vil være helt nødvendig for at vi tidlig skal kunne identifisere de sakene som er av størst betydning for oss og ha reell mulighet til å påvirke beslutningene i Brussel.

Ikke minst gjelder dette EUs klima- og energipolitikk, som er i rask og kontinuerlig endring. Den politikken EU kommer frem til på dette området, vil være av største betydning for norske interesser – økonomisk, næringspolitisk og miljøpolitisk.

Nasjonalt innspill
I EU er diskusjonen om mål og rammer for klima- og energipolitikken frem mot 2030 i en startfase på bakgrunn av «grønnboken» lagt frem i mars. Femten av medlemslandene har til nå kommet med kommentarer og innspill til Kommisjonens melding, som ventes å bli fremlagt i januar 2014.

Den nye regjeringen varslet tidlig at den ville komme med et nasjonalt innspill til Kommisjonen. Mange av deltakerne i Nasjonalt europaforum har benyttet muligheten til å fremme synspunkter på grønnboken til fagdepartementene eller direkte til Europakommisjonen. Dette er verdifulle bidrag i regjeringens arbeid.

Saken fortsetter under bildet

Statsråd Vidar Helgesen hadde fredag 13. desember invitert representanter for industri, næringsliv, organisasjoner og miljøbevegelse til Nasjonalt europaforum om EUs klima- og energipolitikk.
Representanter for industri, næringsliv, organisasjoner og miljøbevegelse var til stede i Nasjonalt europaforum om EUs klima- og energipolitikk. (Foto: Hilde Steinfeld, Utenriksdepartementet)

Videre har regjeringen innenfor den tid som var til rådighet, lagt vekt på en intensiv og bred dialog om hvordan Norge bør forholde seg til det nye rammeverket som nå trekkes opp i EU. Flere av de mest sentrale aktørene deltok også i en «hurtig-konsultasjon» med politisk ledelse i de tre departementene Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartemenet og Utenriksdepartementet en uke tidligere.

Mange tilstedeværende uttrykte støtte til regjeringens tilnærming. Et norsk innspill blir oversendt Europakommisjonen i løpet av kort tid. Dette er i tråd med regjeringens målsetting om at Norge skal være en dialogpartner for Europa på områder der vi kan bidra og har store interesser. Europakommisjonen vil fremlegge en melding i januar 2014 om den videre utvikling av klima- og energirammeverket etter 2020.

Ett klart mål
Regjeringen anbefaler at EU velger ett klart mål – størrelsen på klimagassutslipp – for klima- og energipolitikken fram mot 2030. Et slikt mål må ha et ambisjonsnivå i samsvar med det togradersmålet krever.  Regjeringen mener at et overordnet utslippstak er mest kostnadseffektivt, og man unngår overlappende mål og virkemidler.

Norge støtter Europakommisjonens arbeid med å stramme inn kvotemarkedet og ønsker at flest mulig sektorer skal inkluderes i kvotehandelen. Godt fungerende energimarkeder i Europa og et sterkt kvotemarked vil kunne danne grunnlaget for økt konkurransekraft og effektiv håndtering av klimautfordringene.

Se også:
Pressemelding om regjeringens innspill til EUs rammeverk for klima og energi

Se opptak av Nasjonalt europaforum 2013 på nett-tv