Historisk arkiv

Krafttiltak mot ufrivillig deltid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

De fleste som jobber deltid ønsker dette selv. Men mange deltidsansatte ønsker å jobbe mer uten at de får anledning til det. Nå vil arbeidsminister Anniken Huitfeldt gi de deltidsansatte rett til en stillingsprosent som samsvarer med deres faktiske arbeidstid.

– Den ufrivillige deltiden er en form for arbeidsledighet, noe som er et alvorlig problem for dem det gjelder og heller ikke bra for samfunnet, sier Huitfeldt.

Arbeidsdepartementet sender 13. desember på høring et høringsnotat med forslag til ulike tiltak som skal bidra til å bekjempe ufrivillig deltid og øke andelen heltid. Høringsfristen er 8. februar 2013

Ufrivillig deltid er et større problem i noen bransjer og i typiske kvinneyrker, særlig i helse- og omsorgssektoren, enn i andre.  Om lag 17 prosent av de deltidsansatte ønsker seg lengre ukentlig arbeidstid enn det som er avtalt. Blant disse er sykepleiere og andre helsearbeidere som jobber turnus overrepresentert. I følge tall fra SSB jobber drøyt 20 prosent av de som ønsker større stillingsprosent, jevnlig mer enn det som står i arbeidskontrakten deres.  

Regjeringen har også satt i verk en særskilt treårs satsing for å fremme prosjekter som reduserer ufrivillig deltid, og har i Arbeidslivsmeldingen varslet flere tiltak mot ufrivillig deltid.

Høringsnotatet omtaler blant annet:

  • Drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger.
  • Lovfestet rett til utvidet stilling for deltidsansatte tilsvarende deres faktiske arbeidstid dersom de jevnt har jobbet utover avtalt arbeidstid det siste året.
  • Regjeringen ber om innspill på forslag til ulike endringer som skal styrke bestemmelsen om fortrinnsrett for deltidsansatte.

Høring 

Klikk her for høringsbrev, høringsinstanser og høringsnotat