Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven - Tiltak mot ufrivillig deltid

Resultat: Prop. 83 (2012-2013) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.02.2013

Vår ref.: 12/4229

Regjeringen har i Meld. St. 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv (Arbeidslivsmeldingen) varslet nye tiltak for å redusere ufrivillig deltid, og øke andelen heltid.

Arbeidsdepartementet sender på denne bakgrunn et høringsnotat på alminnelig høring med følgende forslag:

-         Forslag om drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger.

-         Forslag om rett til utvidet stilling for deltidsansatte tilsvarende deres faktiske arbeidstid.

-         Spørsmål om endring i arbeidsmiljølovens bestemmelse om fortrinnsrett for deltidsansatte.

 

Vi ber om høringsinstansenes merknader senest innen 8. februar 2012, gjerne pr. e-post til postmottak@ad.dep.no.

 

 

Med hilsen

 

Ragnhild Nordaas (e.f.)ekspedisjonssjef

                                                                                          Torkel Sandegren  
                                                                                          avdelingsdirektør

Vedlegg

 

 • Statsministerens kontor
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Riksmeklingsmannen
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Arbeidsretten
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • LFF Luftfartens funksjonærforening
 • Lederne
 • NITO
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • ALT
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Den norske jordmorforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Arbeidsgiverforening
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Apotekerforeningen
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • SAMFO
 • Bedriftsforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • KS
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Jurk – Juridisk rådgivning For Kvinner
 • Juss-Buss – Jusstudentenes rettsinformasjon
 • Jussformidlingen
 • AFF AS
 • Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Til toppen