Historisk arkiv

Enklere å rekruttere fagfolk fra utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Regjeringen foreslår å forenkle regelverket for rekruttering av arbeidstakere fra land både i og utenfor EØS-området. Arbeidstakerne skal få anledning til å starte å arbeide før tillatelse foreligger. Samtidig får arbeidsgiverne et større ansvar ved rekruttering, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Både norske arbeidsgivere og utenlandske arbeidstakere opplever mange hindre når de inngår avtaler om arbeid i Norge. Nå skal reglene bli enklere, og Norge skal framstå som et attraktivt land å bo og arbeide i, påpeker statsråden.

EØS-borgere har allerede gode muligheter for å ta jobb i Norge, og arbeidsgivere kan fritt rekruttere dem. Når direktivet som tillater EØS-borgere å ferdes og oppholde seg fritt i medlemslandene, blir iverksatt i Norge, vil det bli enda enklere. Da bortfaller kravet om å ha en oppholdstillatelse.

- Vi tar sikte på at EØS-borgere i framtiden bare skal registrere seg. Stortinget behandler saken om direktivet skal innlemmes i EØS-avtalen nå. Ytterligere forenklinger blir det når overgangsordningene med de ti EU-landene som har slike, bortfaller, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Arbeidsinnvandring for borgere fra land utenfor EØS-området skal fortsatt være regulert. For disse foreslås blant annet følgende:

  • Arbeidsgivere som vil ansette arbeidstakere fra land utenfor EØS-området, skal få større ansvar. På visse vilkår kan de selv hente inn personer og la dem begynne å arbeide før tillatelse fra myndighetene foreligger. Kontrollen fra myndighetene vil i så fall komme i etterkant. Vilkårene vil bli utarbeidet i samråd med partene i arbeidslivet. En slik ordning vil gjelde for høyt kvalifiserte spesialister, nøkkelpersonell, faglærte og ansatte i internasjonale selskaper.

  • Det skal bli lettere for faglærte å orientere seg om arbeidsmulighetene i Norge. Dagens ordning med arbeidssøkervisum i tre måneder foreslås utvidet ved at det kan gis tillatelse i inntil seks måneder.

  • Regjeringen vurderer også forenklinger for familiemedlemmer, blant annet når det gjelder søknadsbehandling for familiegjenforening. Familier til studenter får mulighet til å arbeide heltid. I dag kan de ikke arbeide mer enn deltid.

  • Regelverket for arbeidsinnvandrere vil bli forenklet. Det vil bli mer oversiktlig med inndeling i få søkergrupper, slik at både arbeidssøkere og arbeidsgivere lettere kan finne ut hva slags søknader som er aktuelle for dem. Sammen med god informasjon og hurtig saksbehandling vil dette forenkle rekrutteringen vesentlig.

Det skal fortsatt legges volummessige begrensninger på arbeidsinnvandringen fra tredjeland. Antallet som kan komme, vurderes ut fra den aktuelle arbeidsmarkedssituasjonen. Inntil videre videreføres den årlige kvoten på 5000 faglærte/spesialister.

 

Alle pressemeldinger om Stortingsmelding nr. 18 (2007-08) Arbeidsinnvandring:

Se også: