Historisk arkiv

AI-71/08 - Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap - statsborgerlovens krav om opphold med tillatelser av minst ett års varighet jf. § 7 første ledd bokstav e

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO 

 

Nr.                                                 Vår ref                               Dato
AI - 71/08                                      200800488-/MAR                29.12.2008

 

AI-71/08 - Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap - statsborgerlovens krav om opphold med tillatelser av minst ett års varighet jf. § 7  første ledd bokstav e

Vi viser til punkt nummer 2 i direktoratets brev av 7. mars 2008 med referanse 08/1434. I brevet reiser direktoratet problemstillingen om tillatelser etter utlendingsforskriften §§ 22, 24 og 37 skal ansees for å være gitt for ett år ved vurderingen av om kravet om oppholdstid i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e er oppfylt. I medhold av statsborgerloven § 28 første ledd, gir Arbeids- og inkluderingsdepartementet hermed følgende instruks:

Statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e stiller som et vilkår for erverv av statsborgerskap ved søknad at søkeren har til sammen syv års opphold i riket i løpet av de siste ti årene, med oppholds- eller arbeidstillatelser av minst ett års varighet, opphold i en eller flere søknadsperioder medregnet i syvårsperioden. Tid med opphold på oppholds- eller arbeidstillatelser av mindre enn ett års varighet skal ikke regnes med i oppholdstiden. Dette gjelder også der tillatelsene er gitt etter utlendingsforskriften §§ 22, 24 og 37. Det samme skal gjelde ved beregning av oppholdstid etter statsborgerloven §§ 11, 12, 15, 16, 17 og 18 som stiller krav om tid med opphold på oppholds- eller arbeidstillatelser av minst ett års varighet.

Dersom særlig sterke grunner foreligger, kan det i den enkelte sak til gunst for søkeren gjøres unntak fra vilkårene for erverv av statsborgerskap fastsatt i statsborgerloven kapittel 3, jf. statsborgerloven § 19.

 

Med hilsen

 

Barbro A. Bakken e.f                                                   ekspedisjonssjef                                                                             

                                                                   Rønnaug Eitrem
                                                                   fungerende avdelingsdirektør

Saksbehandler: Mari Aam

 

Kopi: Utlendingsnemnda, Justisdepartementet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet