Historisk arkiv

Forenkler regelverket for offentlig støtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kongen har i statsråd i dag bestemt å endre den eksisterende forskrift om offentlig støtte. Hensikten med regelverksendringen er forenkling. Endringen vil gjøre det enklere å gi støtte til samfunnsnyttige formål.

- Regelendringen gir mindre byråkrati og større handlingsrom for statlige og kommunale myndigheter til å støtte viktige samfunnsnyttige tjenester som hele befolkningen skal ha tilgang til, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Regelendringen gjelder mindre støttebeløp til tjenester av allmenn økonomisk betydning. Dette er tjenester som offentlige myndigheter anser som så viktige at befolkningen bør være sikret tilgang. Eksempler er transporttjenester i utkantstrøk, avfallshåndtering, boligbygging for vanskeligstilte grupper, behandling av voldsutøvere eller rusmisbrukere. Dersom markedet selv ikke leverer slike tjenester er det nå større adgang til å yte offentlig støtte.

Den nye forskriftsendringen gir norske myndigheter økt handlingsrom til å gi støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning, uten å involvere EFTAs overvåkingsorgan ESA. Endringen innebærer at kjøp av slike tjenester hvor kontraktsummen er under 500.000 euro fordelt over tre regnskapsår, uansett ikke er å anse som ulovlig støtte. Begrunnelsen er at støttebeløpet er for lite til å virke konkurransevridende i EØS-området. For andre støtteformål gjelder en terskel på 200.000 euro over tre regnskapsår.

Endringen skjer på grunn av nytt regelverk fra EU.

Les mer om det nye regelverket