Historisk arkiv

En million ekstra til Seniornett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen øker bevilgningen til Seniornett Norge med en million kroner neste år. Tilskuddet skal innrettes mot å fremme aktiv bruk av IKT og internett blant seniorer over 65 år. Seniornett får 3,182 millioner kroner over statsbudsjettet neste år.

- Seniornett gjør en kjempeinnsats for å få flere eldre på nett. Regjeringen mener det er viktig å støtte aktører som jobber for å sikre digital kompetanse hos den eldre delen av befolkningen. Derfor foreslår vi nå ytterligere en million kroner i tilskudd til denne ideelle organisasjonen, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

I stortingsmeldingen Digital agenda for Norge, slås det fast at en aktiv politikk for digital deltakelse er viktig for å oppnå vekst og verdiskaping i Norge.

Et viktig mål i meldingen er at regjeringen innen 2017 skal halvere antallet som ikke har vært på nett de siste tre månedene fra 270.000 til 135.000.

- Vi ser nå en positiv utvikling når det gjelder seniorer som bruker nettet. I 2003 var det 24 prosent av befolkningen over 65 år som hadde brukt internett de siste tre månedene. I 2012 var dette tallet 69 prosent, sier Aasrud.

Tallene inkluderer ikke eldre over 79 år, da denne gruppen ikke fanges opp av den offisielle statistikken fra SSB.

- Det er grunn til å anta at internettbrukerne er i mindretall også i den øvre aldersgruppen. Innsatsen mot den eldre gruppen seniorer er derfor svært viktig. Det legges opp til at tilskuddet til Seniornett skal rettes spesielt mot personer over 65 år for å styrke deres trygghet og integrering i det moderne samfunnet, sier Aasrud.

Seniornett Norge er en uavhengig, ideell organisasjon som arbeider for å styrke den digitale kompetansen blant seniorer gjennom opplærings- og informasjonstiltak. Arbeidet med å få flere over 55 år på nett gjøres både lokalt og nasjonalt, og i samarbeid med andre aktører.