Historisk arkiv

Veivalg for offentlig forvaltning i informasjonssamfunnet:

Rydder opp i pinkode-kaoset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Brukere av offentlige elektroniske tjenester går en enklere fremtid i møte. Regjeringen har besluttet å opprette en offentlig infrastruktur – et samtrafikknav – for elektronisk ID (eID). Beslutningen innebærer at du i fremtiden kan benytte samme eID på flere offentlige elektroniske tjenester, at tjenestene blir flere og mer avanserte og at dagens pinkodekaos går mot slutten.

- Det skal være trygt å bruke offentlige tjenester på nett. Slik det er i dag krever vi at brukere av elektroniske tjenester fra ulike etater må huske et utall brukernavn, passord og pinkoder. Dette er ikke bare tungvint, det utgjør en sikkerhetsrisiko også. Dette kaoset vil vi nå til livs, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil opprette en offentlig infrastruktur som skal håndtere og verifisere ulike eIDer som er i bruk. Dette gjelder både felles eID utstedt av offentlige myndigheter og eID utstedt av markedsaktører. Direktoratet for forvaltning og IKT får nå i oppdrag å etablere dette samtrafikknavet.

- Dette er et fornyingsgrep som vil merkes. Det blir enklere for offentlige etater å utvikle nye elektroniske tjenester som er teknologinøytrale, avanserte og fremtidsrettede. Det blir enklere for den enkelte innbygger å bruke offentlige elektroniske tjenester. Og, det blir enklere og mer forutsigbart for IKT-næringen som skal utvikle løsninger for offentlige tjenesteytere, sier Grande Røys.

Disse strategiske føringene ligger til grunn for det videre arbeidet med eID i offentlig sektor:

- Staten skal tilby en felles offentlig elektronisk ID på mellomhøyt sikkerhetsnivå til alle innbyggere som ønsker dette, for tilgang til offentlige tjenester på nett. Den første utgaven av en slik felles eID er i dag tilgjengelig på portalene Minside og Altinn. Arbeidet med å forbedre løsningen starter nå.

- En ny felles offentlig infrastruktur, et samtrafikknav, skal håndtere og verifisere både den felles offentlige eID og godkjente eID-løsninger som er i bruk i markedet. Navet skal også tilby felles pålogging til offentlige nettjenester.  Direktoratet for forvaltning og IKT får nå i oppgave å etablere samtrafikknavet.

- Felles overordnede krav til risikovurderinger og valg av sikkerhetsnivå for virksomheters bruk av eID og elektronisk signatur blir nå publisert og distribuert til offentlige etater. Dette felles rammeverket skal bidra til samordning av krav til eID og motvirke at den enkelte etat utvikler hver sin eID for elektronisk kommunikasjon med brukerne.

- Justisdepartementet vil legge frem en lovproposisjon om et nasjonalt ID-kort i Norge innen nyttår. Det nasjonale ID-kortet vil tilby innbyggere en offentlig utstedt eID på høyt sikkerhetsnivå.