Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2014:

Nye kampfly i rute - seks nye F-35 - flyprisen går ned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Anskaffelsen av nye kampfly er i rute. Byggingen av det første norske flyet er i gang. Dette sikrer at moderniseringen av en av de viktigste operative kapasitetene til Forsvaret som helhet de nærmeste årene går etter planen, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anskaffelsen av nye kampfly er i rute. Byggingen av det første norske flyet er i gang. Dette sikrer at moderniseringen av en av de viktigste operative kapasitetene til Forsvaret som helhet de nærmeste årene går etter planen, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen ber i budsjettet for 2014 om fullmakt til å bestille ytterligere seks F-35 kampfly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester. Disse flyene er planlagt levert i 2018. Det totale antall F-35 kampflyene med nødvendig tilleggsutrustning og tjenester som Stortinget har gitt fullmakt til å anskaffe vil da være oppe i 16.

- Utviklingen av F-35 går nå på alle måter i positiv retning. Testingen har gjort viktige fremskritt, og programmet har funnet eller allerede fått på plass løsninger på samtlige av de tekniske utfordringene ved flyet. Kostnadene reduseres også som planlagt, og allerede i denne proposisjonen vil vi se at kostnadene for flyene har gått ned sammenlignet med den forrige bestillingen som ble godkjent så sent som i sommer. Dette er svært gode tegn, sier forsvarsministeren.

Regjeringen ber i denne proposisjonen om økte bestillingsfullmakter på totalt 5,9 milliarder kroner. Av dette er om lag 4 milliarder kroner forventet kostnad for seks fly for levering i 2018. Til sammenligning var forventet kostnad for de seks flyene som skal leveres i 2017 og som Stortinget gav sin tilslutning til i juni på 4,5 milliarder kroner. Kostnadsestimatet for seks fly har altså gått ned med 500 millioner kroner siden forrige bestilling.

De resterende bestillingsfullmaktene fordeler seg mellom anskaffelse av ytterligere fire simulatorer, APEX kanonammunisjon, AIM 9X-missiler, også kjent som Sidewinder, samt anskaffelse av den første reservedelspakken som skal støtte flyene ved oppdrag utenfor hovedbasen. Kostnadene for samtlige av disse fullmaktene ligger innenfor de estimatene som ble presentert i fjorårets Prop. 1 S (2012–2013).

- Kostnadene er selvsagt noe alle er opptatt av i en så stor investering, og det er derfor gledelig å kunne bekrefte at de estimatene vi tidligere har lagt frem fortsatt holder. Etter hvert som prosjektet utvikler seg videre vil vi få bedre og bedre informasjon, og dermed få større trygghet for at estimatene holder, fortsetter forsvarsministeren.

Regjeringen presenterer denne gang også en oppdatert levetidskostnad for F-35. Denne er justert for prisvekst siden forrige runde, og tar nå også høyde for driften av Evenes som fremskutt base, og en lengre driftsperiode frem til 2054 som følge av at anskaffelsen skal gjøres over flere år enn tidligere. Den nye levetidskostnaden for kampflyene er da på 248 milliarder kroner. Selv om dette, på grunn av lengre driftsperiode, er høyere enn tallet presentert i 2012, er det fortsatt betydelig lavere enn kostnadene som ble lagt til grunn ved valget av F-35 i 2008, som i dagens verdi ville ha ligget på 266 milliarder kroner.

- Vi mener vi har fulgt opp anskaffelsen av F-35 aktivt og målrettet, og at dette reflekteres i de tallene vi nå legger frem for Stortinget. Estimatene holder, tidsplanen holder, og vi ber Stortinget om støtte til å fortsette denne viktige investeringen for Norge og hele Forsvaret, avslutter forsvarsministeren.