Historisk arkiv

KerrMcGee Corporation tas inn igjen i Statens pensjonsfond - Utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

PM 61/2006

Finansdepartementet har besluttet at det amerikanske selskapet KerrMcGee Corporation (”KerrMcGee”) ikke lenger skal være utelukket fra Statens pensjonsfond – Utland.

Pressemelding

Nr.: 61/2006
Dato: 01.09.06
Kontaktpersoner: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51

KerrMcGee Corporation tas inn igjen i Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet har besluttet at det amerikanske selskapet KerrMcGee Corporation (”KerrMcGee”) ikke lenger skal være utelukket fra Statens pensjonsfond – Utland. Beslutningen er basert på tilråding fra Etikkrådet for fondet. I tilrådingen viser Etikkrådet til at selskapet har avsluttet de aktivitetene som utgjorde grunnlaget for at selskapet ble trukket ut av fondets investeringsunivers sommeren 2005.

- Denne beslutningen viser helheten i de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland. Dersom grunnlaget for en utelukkelse ikke lenger er til stede, skal selskapet tas inn igjen i fondet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

KerrMcGee ble utelukket fra fondet sommeren 2005 fordi selskapets letevirksomhet i det okkuperte Vest-Sahara ble ansett å utgjøre et særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer jf de etiske retningslinjene punkt 4.4. Beslutningen om uttrekk ble gjort kjent 6. juni 2005. I vurderingen av KerrMcGee’s virksomhet la Etikkrådet blant annet vekt på at det folkerettslige regelverk, inklusive FN–pakten og FNs Havrettskonvensjon, fastslår at økonomisk utvinning av ressurser i ikke-selvstyrte områder kun skal skje med lokalbefolkningens samtykke og må være i overensstemmelse med deres økonomiske interesser. Folkerettens regelverk søker å gjøre økonomisk gevinst ved naturresursutnyttelse gjennom okkupasjon illegitimt. Rådet vurderte videre at Kerr-McGees virksomhet på sokkelen utenfor Vest-Sahara på oppdrag fra marokkanske myndigheter bidro til å legitimere Marokkos krav på suverenitet over området. Etikkrådet tok ikke stilling til om letevirksomheten til Marokko utgjør et direkte brudd på folkeretten, men i lys av folkerettens generelle regelverk på dette området anså rådet at selskapets virksomhet i Vest-Sahara uansett måtte oppfattes som uetisk.

I følge de etiske retningslinjene punkt 4.6 skal Etikkrådet ”… rutinemessig vurdere om grunnlaget for utelukkelse fortsatt er til stede og kan på bakgrunn av ny informasjon anbefale Finansdepartementet at en beslutning om utelukkelse oppheves.”

Etikkrådet har denne våren innhentet og fått bekreftet opplysninger om at KerrMcGee har avsluttet sin aktivitet på Boujdour-feltet på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara. Dermed anses selskapet ikke lenger å ha en virksomhet som er i strid med de etiske retningslinjene. Etikkrådet avga på denne bakgrunn den 24. mai i år en tilråding til Finansdepartementet om å oppheve beslutningen om uttrekk av KerrMcGee fra investeringsuniverset til Pensjonsfondet – Utland.

Finansdepartementet har besluttet å følge Etikkrådets tilråding om å oppheve den tidligere beslutningen om utelukkelse av KerrMcGee. Av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av den operative forvaltningen, skal Norges Bank ha to måneder på seg til å kunne kjøpe seg opp i selskaper som tas inn igjen i investeringsuniverset før offentliggjøring. Finansdepartementet ga 30. juni Norges Bank beskjed om at KerrMcGee ikke lenger er utelukket fra fondets investeringsunivers.

KerrMcGee ble kjøpt opp av selskapet Anadarko Petroleum Corp 11. august i år, og deretter tatt av børs.