Historisk arkiv

Uttrekk av selskaper fra Statens pensjonsfond - Utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

2/2006

Finansdepartementet har utelukket syv selskaper fra Statens pensjonsfond - Utland (tidligere Statens petroleumsfond) fordi de er involvert i produksjon av kjernevåpen.

Pressemelding

Nr.: 2/2006
Dato: 05.01.06
Kontakt: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Frank Vatne, telefon 22 24 41 31 / mobil 91 33 57 02

Uttrekk av selskaper fra Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet har utelukket syv selskaper fra Statens pensjonsfond - Utland (tidligere Statens petroleumsfond) fordi de er involvert i produksjon av kjernevåpen. Utelukkelsen er basert på tilrådning fra etikkrådet for fondet. Etter tilrådning fra etikkrådet har Finansdepartementet besluttet å ikke trekke ut selskapet Total. Total ble vurdert på bakgrunn av selskapets virksomhet i Burma.

- Rådet har i sine tilrådninger gjort et grundig arbeid som danner et godt grunnlag for departementets behandling. De prosedyrer som er etablert for vurderinger om uttrekk fra Statens pensjonsfond – Utland bidrar til en forsvarlig saksbehandling, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Kjernevåpen
De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland innebærer blant annet at selskaper som produserer sentrale komponenter til våpen som kan bryte med grunnleggende humanitære prinsipper, skal utelukkes fra fondet. Kjernevåpen hører til denne kategorien våpen.

Etikkrådet anbefalte i sin tilrådning av 19. september 2005 å utelukke følgende selskaper fra fondet fordi de utvikler og/eller produserer sentrale komponenter til kjernevåpen: BAE Systems Plc, Boeing Co., Finmeccanica Sp.A., Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corp., Safran SA og United Technologies Corp. Rådet peker på at dette ikke er en uttømmende liste av selskaper, og at det kan komme ytterligere tilrådninger om utelukkelser på grunnlag av produksjon av kjernevåpen senere.

For en nærmere begrunnelse for anbefalingene om å utelukke ovennevnte selskaper vises det til rådets tilrådning.

I tråd med retningslinjene har de syv selskapene fått anledning til skriftlig å klargjøre hvorvidt de er involvert i produksjon av kjernevåpen. Ett av selskapene har bekreftet dette. De andre selskapene har ikke besvart henvendelsen eller har avstått fra å kommentere. Rådet har forøvrig lagt til grunn informasjon fra selskapenes hjemmesider eller de er bekreftet av andre kilder, blant annet databasen til Jane’s Information Group.

Finansdepartementet besluttet under regjeringen Bondevik II å følge rådets tilrådning om å utelukke de ovennevnte selskapene fra fondet og ba Norges Bank i brev av 11. oktober 2005 om å selge seg ned i selskapene innen utgangen av 2005. Den sittende Regjeringen støtter denne beslutningen. Nedsalget av aksjer og obligasjoner i selskapene er nå gjennomført. Ifølge Norges Bank hadde Petroleumsfondet før nedsalget investert til sammen nær 3,3 milliarder kroner i disse selskapene, dels i aksjer og dels i obligasjoner. Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant.

Total
I april 2005 ba Finansdepartementet etikkrådet om å vurdere hvorvidt investeringer i olje- og gasselskapet Total, på grunn av selskapets virksomhet i Burma, er i strid med de etiske retningslinjene for fondet. Total er i dag med på å operere en gassrørledning i Burma som selskapet deltok i byggingen av på 1990-tallet. I sin tilrådning av 14. november finner rådet at investeringer i Total ikke innebærer brudd på de etiske retningslinjene og tilrår ikke uttrekk av Total fra fondet.

Rådet har i sin tilrådning vurdert hvorvidt Pensjonsfondets investeringer i Total innebærer en ”… uakseptabel risiko for at fondet medvirker til grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene…”, jf. punkt 4.4 i de etiske retningslinjene. Rådet mener at selskapets virksomhet i Burma ikke er i strid med de etiske retningslinjene for fondet, og at det ikke foreligger en uakseptabel risiko for slike brudd framover. Rådet finner det sannsynlig at Total har kjent til at det foregikk menneskerettighetsbrudd i direkte tilknytning til bygging av rørgaten i perioden 1995-98, uten at selskapet forsøkte å forhindre slike hendelser. De etiske retningslinjene er fremoverskuende og legger ikke opp til at selskaper skal kunne utelukkes på grunn av uetiske handlinger i fortiden. Rådet ser ikke noen direkte sammenheng i dag mellom det burmesiske militærregimets menneskerettighetsbrudd og Totals virksomhet i landet. Etter rådets vurdering kan ikke Total sies å medvirke til Burmas menneskerettighetsbrudd.

Finansdepartementet har besluttet å følge rådets anbefaling om ikke å trekke Total ut av investeringsuniverset til Statens pensjonsfond – Utland.

Tilrådningene fra fondets etiske råd er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside

Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland: www.etikkradet.no