Historisk arkiv

Gavefradragsordningen utvides

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å utvide gavefradragsordningen til også å gjelde for frivillige organisasjoner i EØS-området. – Denne endringen betyr at personer som skatter til Norge og som ønsker å støtte en frivillig organisasjon i et EØS-land, kan få skattefradrag for gaven, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen foreslår å utvide gavefradragsordningen til også å gjelde for frivillige organisasjoner i EØS-området. – Denne endringen betyr at personer som skatter til Norge og som ønsker å støtte en frivillig organisasjon i et EØS-land, kan få skattefradrag for gaven, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Etter gjeldende rett gis skattyter inntektsfradrag med inntil 12 000 kroner per år for pengegaver til frivillige organisasjoner i Norge som oppfyller nærmere lovbestemte vilkår. EFTAs overvåkingsorgan ESA har i en grunngitt uttalelse fra desember 2009 anført at den norske gavefradragsordningen er i strid med EØS-avtalens artikkel 40. Begrunnelsen er at støtteordningen er utformet som et personskattetiltak som diskriminerer givere i Norge som vil støtte utenlandske organisasjoner.

Regjeringen meddelte ESA våren 2010 at den vil fremme forslag om å endre skatteloven slik at personer som skatter til Norge gis fradragsrett for gave gitt til tilsvarende organisasjoner innenfor EØS-området.

Regjeringen foreslår at Skattedirektoratet hvert år skal offentliggjøre en liste over hvilke frivillige organisasjoner som har mottatt fradragsberettigede gaver etter skatteloven § 6-50, og samlet gavebeløp den enkelte organisasjon har mottatt. Regjeringen mener at det er uheldig at denne typen opplysninger om bruk av skattepenger er unndratt offentlig innsyn. Innsyn i slike opplysninger er en forutsetning for en demokratisk kontroll med fradragsordningen.

Det oppstår samtidig behov for enkelte generelle innstramminger i fradragsordningen. Av administrative grunner foreslår Regjeringen å fjerne fradragsrett for gaver til mindre tros- og livssynssamfunn uten nasjonalt omfang. Dette vil berøre organisasjoner som mottar om lag tre prosent av det totale beløp som gis til tros- og livssynssamfunn i dag.

Etter gjeldende rett gis det blant annet fradrag for gaver til organisasjoner med kulturvern som formål. Regjeringen foreslår også at Finansdepartementet gis forskriftshjemmel til å fastsette bestemmelser om hvilke områder innenfor kulturvern som skal kvalifisere for å komme inn under gavefradragsordningen. Bakgrunnen er at kulturbegrepene i Europa er mangfoldige og uoversiktlige, og det kan derfor være behov for å få en klar og stram nok avgrensing av hva som ligger i begrepet. Det ventes ikke at en slik presisering vil avskjære noen av de organisasjonene som mottar støtte på dette grunnlag i dag fra fortsatt å være støtteberettiget.

Utvidelsen av ordningen til organisasjoner i EØS-området gis virkning allerede fra inntektsåret 2010, mens innstramningene gis virkning fra inntektsåret 2011.