Historisk arkiv

Historisk arkiv

Pressemelding fra Banklovkommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonen overleverte torsdag 28. juni 2012 sin utredning nr. 26, NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II, til finansminister Sigbjørn Johnsen.

PRESSEMELDING

Banklovkommisjonens utredning nr. 26 – NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Banklovkommisjonen overleverte torsdag 28. juni 2012 sin utredning nr. 26, NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II, til finansminister Sigbjørn Johnsen.

Utredningen inneholder utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Dette er andre del av Banklovkommisjonens arbeid med å tilpasse pensjonslovene til ny folketrygd. Første del av dette arbeidet fremgår av Banklovkommisjonens utredning nr. 23, NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I der det ble foreslått nødvendige tilpasninger av pensjonslovene til en ikrafttredelse av reglene om ny alderspensjon i folketrygden 1. januar 2011.

I arbeidet med denne utredningen har Banklovkommisjonen lagt vekt på å etablere et system for forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger som er tilpasset hovedprinsippene i ny folketrygd og de soliditetsmessige og økonomiske utfordringer som pensjonsinnretningene og foretakene har møtt i de siste 10 til 15 år i forhold til opprettholdelse, finansiering og sikring av ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger.

Lovutkastet inneholder to alternativer for regulering av kostnads- og risikofordeling i den enkelte pensjonsordning mellom pensjonsinnretning, foretak og arbeidstakere. Modellene åpner for betydelig fleksibilitet i utformingen av den enkelte pensjonsordning. En standardmodell vil ha egenskaper som gir foretaket muligheter til å sikre arbeidstakernes alderspensjon på om lag samme nivå, og med en del av de samme egenskaper, som er normalt for dagens ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger. Den andre modellen er beregnet på foretak som vil sikre arbeidstakerne alderspensjon ved en forutberegnelig årlig innbetaling, uten variable tillegg og uten, eller i minst mulig grad, å utløse krav til balanseføring av framtidige pensjonsforpliktelser i foretakets regnskaper.

Som en fase III i arbeidet med tilpasning av pensjonslovene til ny folketrygd, som vil bli påbegynt over sommeren, vil Banklovkommisjonen se på spørsmål knyttet til sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger og hvilke overgangsregler og overgangsperioder som er nødvendig i denne sammenheng. Det vil videre bli sett på behovet for endringer i annen lovgivning og hva som bør skje med eksisterende foretakspensjonslov.

Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til:
- Banklovkommisjonens leder, prof. dr. juris Erling Selvig, tlf.: 906 87 499
- Banklovkommisjonens hovedsekretær, Lise Ljungmann Haugen, tlf.: 901 19 442

Les mer:

Pressemelding fra Finansdepartementet
NOU 2012:13