Forsiden

Historisk arkiv

Pressemelding fra utvalget: Utredning om samfunnsøkonomiske analyser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Et ekspertutvalg som har gjennomgått rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser i Norge, leverer i dag sin rapport til finansminister Sigbjørn Johnsen. Utvalget ble oppnevnt 18. februar 2011 og har vært ledet av professor emeritus Kåre P. Hagen, Norges Handelshøyskole. Utvalget har vært sammensatt av eksperter innenfor økonomi.

- Etter ett og et halvt års arbeid, er det en glede å kunne få overlevere vår utredning om samfunnsøkonomiske analyser til finansministeren, sier utvalgsleder Kåre P. Hagen, professor emeritus fra Norges Handelshøyskole.

- Sammen med et faglig svært kompetent utvalg, har jeg gjennomgått sider ved dagens rammeverk i tråd med mandatet vi ble gitt av Regjeringen, sier utvalgslederen.

- Jeg er glad for at utvalget er enstemmig i sine tilrådinger. I prioritering av samfunnets knappe ressurser kan samfunnsøkonomiske analyser gi et bedre beslutningsgrunnlag. En faglig oppdatering bør kunne stimulere til mer og bedre bruk i prioriteringssammenheng, sier Hagen.

Utvalgets tilrådinger

Utvalget slutter seg til de grunnleggende prinsipper for samfunnsøkonomisk analyse som ble trukket opp i NOU 1997: 27 Nytte-kostnadsanalyse. Utvalget har nærmere 50 tilrådingspunkter. Følgende tilrådinger som avviker fra tidligere praksis, trekkes fram:

  1. Det tilrås generelt at nytten av tid og verdien av et statistisk liv (VSL) realprisjusteres tilsvarende realveksten i BNP per innbygger. Inntil nå har vanligvis nytten av tid og et statistisk liv ikke vært realprisjustert.

  2. Reell risikojustert kalkulasjonsrente for normale offentlige tiltak før skatt, som for eksempel et samferdselstiltak, tilrås satt til 4 prosent for de første 40 år. Deretter tilrås en kalkulasjonsrente på 3 prosent for virkninger de neste 35 år fra 40 til 75 år fram i tid. Etter 75 år settes renten til 2 prosent. Inntil nå har en brukt 4,5 prosent ved samferdselsprosjekter, 4 prosent ved vanlige prosjekter og i praksis mellom 2 og 4,5 prosent ved større KS-prosjekter over 750 mill. kr uten noen nedtrapping av rentene langt inn i framtiden.

  3. Den vanlige analyseperioden for veiprosjekter anbefales økt fra 25 til 40 år. Eventuelle restverdier etter 40 år baseres på fremtidig nytte og ikke på beregnede regnskapsverdier med basis i kostnadene på investeringstidspunktet.

  4. Det oppmuntres til tilleggsanalyser for mulige ringvirkninger av samferdselsprosjekter, og bedre oppfølging av hvordan det faktisk gikk med de foretatte investeringene. Men utvalget advarer også mot såkalt dobbeltelling av mulige nytteeffekter. I utgangspunktet er for eksempel prisendringer i eiendomsmarkedet som følge av et transporttiltak kun en omfordeling av den opprinnelig direkte nytten av tiltaket. Det vil derfor utgjøre dobbeltelling å ta med begge effektene i analysen.

  5. Utvalget foreslår også at klimagassutslipp prises likt i alle analyser. Om norske mål er knyttet til de globale utslipp Norge forårsaker, bør karbonprisbanen baseres på EUs framtidige kvotepriser. Etter hvert bør banen over tid nærme seg en bane i tråd med FNs mål om maksimalt to graders global oppvarming. Om målene gjelder innenlandske utslippsreduksjoner, bør karbonprisbanen baseres på dette. I tillegg foreslår vi at det for enkelte prosjekter kan gjennomføres sensitivitetsberegninger der en legger til grunn en togradersbane for alle år.

  6. Den økonomiske verdien av et statistisk liv (VSL) foreslås satt til 30 mill. 2012-kroner for alle sektorer. I analyser av tiltak spesielt rettet mot barns sikkerhet kan det som en tilleggsanalyse anvendes et nivå to ganger VSL for den generelle befolkning. Tidligere har en bare hatt verdi for VSL i samferdselssektoren som har vært rundt ca 30 mill. kroner.

 

Utvalget har bestått av:

Professor emeritus Kåre P. Hagen, Norges Handelshøyskole, leder
Konserndirektør Stein Berntsen, Dovre Group
Forsker Brita Bye, Statistisk sentralbyrå
Professor Lars Hultkrantz, Örebro Universitet
Professor Karine Nyborg, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Karl Rolf Pedersen, Norges Handelshøyskole
Forsker Maria Sandsmark, Høyskolen i Molde
Forsker Gro Holst Volden, NTNU/SINTEF
Ekspedisjonssjef Geir Åvitsland, Finansdepartementet (fra 1. juli 2011)

Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til:

Utvalgsleder, professor emeritus Kåre P. Hagen, telefon 55 95 92 70
Sekretariatsleder, avdelingsdirektør Frode Karlsen, telefon 22 24 43 64