Historisk arkiv

Nærmere om statlig økonomistyring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet fastsetter prinsipper og standarder for god økonomistyring. Ansvaret for statlig økonomistyring ligger i Økonomistyringsseksjonen i Finansavdelingen.

Finansdepartementet har et overordnet ansvar for økonomistyring i statsforvaltningen og fastsetter prinsipper og standarder for god økonomistyring. Fagområdet statlig økonomistyring omfatter virkemidler og tiltak for god styring og effektiv ressursbruk i staten, herunder departementenes styring av statlige virksomheter (etatsstyring), eierstyring, intern styring i virksomhetene, forvaltning av tilskuddsordninger, resultat- og regnskapsrapportering, likviditetsforvaltning, evaluering og samfunnsøkonomiske analyser.

Ansvaret for statlig økonomistyring ligger i Økonomistyringsseksjonen i Finansavdelingen. Seksjonen har ansvar for styring og oppfølging av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), forberedelse av stortingsmelding om statsregnskapet, fastsettelse av regelverk, prinsipper og standarder for god økonomistyring (jf Reglement for økonomistyring i staten), utvikling av rammeverket for departementenes styring av statlige virksomheter og strategisk viktige utviklingsprosjekter innenfor fagområdet. Økonomistyringsseksjonen deltar i internasjonale og nordiske samarbeidsfora.

Forvaltningen av økonomiregelverket og operative oppgaver knyttet til statsregnskapet og statlig betalingsformidling er i hovedsak delegert til DFØ. Finansdepartementet forvalter fortsatt kapittel 1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten som omhandler departementenes styring av statlige virksomheter (etatsstyring). DFØ skal bidra til god styring i statlige virksomheter ved bl.a. å tilrettelegge felles tiltak for informasjon, opplæring, rådgivning og veiledning om økonomistyring til statsforvaltningen, rapportere oppdatert informasjon fra statsregnskapet og forvalte statens konsernkonto i Norges Bank og rammeavtaler med bankene om statlig betalingsformidling. Søknader om unntak fra regelverket og spørsmål om tolkning av regelverket skal rettes til DFØ.

Til toppen