Historisk arkiv

Fiskeri- og kystdepartementet

Bekymringsfull utvikling av lakselus i oppdrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Tall som Mattilsynet har presentert viser en bekymringsfull utvikling av lakselus i havbruksnæringen. Mattilsynet rapporterer også om en økning i antall tilfeller av nedsatt følsomhet mot de viktigste lakselusmidlene.

Tall som Mattilsynet har presentert viser en bekymringsfull utvikling av lakselus i havbruksnæringen. Mattilsynet rapporterer også om en økning i antall tilfeller av nedsatt følsomhet mot de viktigste lakselusmidlene.

- Det er viktig at Mattilsynet følger situasjonen rundt lakselus nøye. Tallene er urovekkende. De viser at det er nødvendig med et sterkt fokus på problemene og en felles innsats for å løse dem. Den nye luseforskriften fra august er et steg i riktig retning, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Regjeringen la i april i år fram sin strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. I strategien blir bl.a. lakselus løftet fram som en av hovedutfordringene for havbruksnæringen. Strategien lister opp en rekke tiltak som bør gjennomføres, bl.a. nytt regelverk.

Den nye luseforskriften skal bidra til å redusere resistensproblemer og bedre situasjonen for villaksen. Samtidig er det innarbeidet i hjemmel til at Mattilsynet kan pålegge oppdrettere i et gitt geografisk område å redusere biomassen om andre muligheter ikke gir ønsket effekt.

Fiskeri- og kystdepartementet øker i budsjettforslaget for 2010 innsatsen både på havbrukstilsyn og på kunnskapsoppbygging for å følge opp tiltak i bærekraftsstrategien.

- Jeg vil i tiden som kommer sette fokus på arbeidet for å finne løsninger som kan stoppe og reversere den bekymringsfulle utviklingen av lakselus. Næringa er ikke tjent med lusen og villaksen lider av den, slår fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fast. 
 
- Tallene fra Mattilsynet viser betydningen av at myndigheter, næring og forskning arbeider med disse problemstillingene med felles mål. Jeg vil derfor invitere representanter fra Mattilsynet, næringen og forskningen til et snarlig møte for å høre hvordan luseregelverket nå følges opp, hvilke nye initiativ næringen selv vurderer og hvordan ressursene brukes til å nå felles mål, avslutter fiskeri- og kystministeren.

Kontakt: Avdelings direktør Yngve Torgersen mobil 901 43 951, pressevakt 22 24 66 99