Historisk arkiv

Styrker sjøtransporten med 110 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til utbygging av havner og farleder, og følge opp kystdelen av nasjonal transportplan med 110 millioner. Regjeringen holder dermed rammene slik de er skissert i NTP.

–Regjeringen har satset på sjøveien, og denne satsingen vil vi videreføre i dette budsjettforslaget. Vi fortsetter med utdyping og bygging av nye farleder som er avgjørende for mye av næringslivet langs kysten. Samtidig ruster vi opp og gjør vedlikehold på lys og merker, nor som bidrar til bedre sjøsikkerhet, og sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Av den foreslåtte bevilgningen på 110 millioner kroner for 2014, skal 70 millioner kroner gå til vedlikehold av merking i farleder langs kysten. Budsjettforslaget gir også rom for at Kystverket kan anskaffe en egen satellitt for overvåking av skipstrafikken langs kysten, en såkalt AIS-satellit, noe som vil bidra til bedre sjøsikkerhet.

Det foreslås å øke bevilgningen til transportplanlegging og kystforvaltning og til sjøtrafikksentraler. I tråd med prioriteringene i Nasjonal transportplan økes bevilgningene til farleder mens bevilgningen til fiskerihavner reduseres noe. Farledene er viktige fornæringsvirksomhet langs kysten som er avhengig av sjøtransport eller å kunne ta inn oljerigger til vedlikehold. Tilskuddet til kommunale fiskerihavneprosjekt videreføres på samme nivå som i 2013. Det foreslås en bevilgning på 5 millioner kroner til forundersøkelser knyttet til Stad skipstunnel.

Regjeringens forslag om å bevilge 1360 millioner kroner innenfor Fiskeri- og kystdepartementets oppfølging av NTP i 2014 innebærer 2 ½ ganger nivået i 2005 (ca 545 mill. kr).

I Nasjonal transportplan 2014- 2023 er det satt av 19,4 milliarder kroner til sjøtransport i planperioden. Dette er en økning i rammen på 8,3 milliarder kroner, eller 75 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for første periode av NTP 2010-2019