Historisk arkiv

Barn skal beskyttes bedre mot tobakkskader - forslag til endringer i tobakkskadeloven sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag på høring en rekke forslag til endringer i tobakksskadeloven. – Mitt hovedanliggende er å beskytte barn og unge mot tobakksskader, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag på høring en rekke forslag til endringer i tobakksskadeloven. – Mitt hovedanliggende er å beskytte barn og unge mot tobakksskader, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Derfor foreslår jeg en bevillingsordning for å styrke tilsynet med aldersgrensen på 18 år for kjøp av tobakk. Jeg ber også om høringsinstansenes syn på behovet for tiltak for å beskytte barn mot passiv røyking, for eksempel en normativ lovbestemmelse.

De siste årene har andelen røykere gått jevnt nedover, men blant unge (16-24 år) er det fortsatt nesten 150 000 som røyker daglig eller av og til. I befolkningen som helhet røyker fortsatt over én million mennesker daglig eller av og til. Utviklingen i snusbruk blant unge har økt kraftig de siste årene – ca. hver tredje unge mann (36 %) og hver sjette unge kvinne (16 %) snuser daglig eller av og til.

Forslagene i høringsnotatet er bl.a. basert på Verdens helseorganisasjons Tobakkskonvensjon, erfaringer fra forrige strategiperiode og erfaringer fra andre land.
Våren 2010 gjennomførte Verdens helseorganisasjon en evaluering av tobakksarbeidet i Norge. Rapporten fra denne gjennomgangen er et viktig grunnlag for flere av forslagene i høringsnotatet. Verdens helseorganisasjon anbefaler i rapporten bl.a. at adgangen til å ha røykerom på arbeidsplasser mv. bør fjernes, og at det bør innføres en bevillingsordning for tobakkssalg.

- Gjennom samhandlingsreformen legger vi vekt på å forebygge mer. Da må vi ta tak i de områdene som vi vet har effekt. Tiltak for å forebygge tobakksbruk gir betydelige helseeffekter for den enkelte, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

På bakgrunn av dette foreslår Helse- og omsorgsdepartementet en rekke tiltak for å hindre barns tilgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking:

  • Kommunal bevillingsordning for å styrke tilsynet med aldersgrensen på 18 år for kjøp av tobakksvarer 
  • Lovfeste tobakksfri skoletid for elevene 
  • Forbud mot salg av 10-pakninger
  • Fjerne adgangen til å ha røykerom i arbeidslokaler 
  • Gjøre alle inngangspartier til offentlige virksomheter røykfrie.
  • Utvide tobaksskadelovens formålsbestemmelse til å inkludere den langsiktige visjonen om et tobakksfritt samfunn

I tillegg til de konkrete forslagene til endringer i tobakkskadeloven, drøfter departementet enkelte andre forslag som har vært opp i den offentlige debatten. Høringsnotatet inneholder også forslag om en del mindre endringer og justeringer i dagens lovverk.

Regjeringen vil ta endelig stilling til forslagene etter at høringen er avsluttet.

Høringsfristen er 20.04.12 og du kan lese høringsnotatet på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter