Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Meldeplikt for tiggere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen sender på høring et forslag om at alle som samler inn penger på offentlig sted, herunder tiggere, kan pålegges å melde seg for politiet.

Regjeringen sender på høring et forslag om at alle som samler inn penger på offentlig sted, herunder tiggere, kan pålegges å melde seg for politiet. 

– Vi ser ikke behov for å innføre et forbud mot å tigge, men tiltak må settes inn for å dempe omfanget og arten av den organiserte tiggingen, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

De senere år har det vært en sterk økning i tigging som utføres av utenlandske statsborgere. Særlig i Oslo har situasjonen medført ordensmessige utfordringer. Enkelte kommuner har innført en meldeplikt for de som vil samle inn penger.

Sosialpolitiske tiltak
Et flertall av de som tigger tilhører rombefolkningen, en europeisk minoritetsgruppe som er i en sårbar og vanskeligstilt situasjon. Regjeringen ser det som nødvendig å utrede sosialpolitiske tiltak for medlemmene av gruppen som befinner seg midlertidig i Norge. 

– Det eneste som kan gi en varig løsning på problemene rundt tigging er gode sosialpolitiske tiltak. En eventuell innføring av adgang for kommunene til å pålegge meldeplikt må virke sammen med sosialpolitiske tiltak. Regjeringen vil ta standpunkt til lovforslaget først når det foreligger sosialpolitiske tiltak, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Berørte departementer skal nå utrede spørsmålet. Norge er i dag en viktig bidragsyter i den internasjonale innsats for å bistå rombefolkningen i deres hjemland, særlig gjennom de såkalte EØS-midlene til Romania. 

– Det må understrekes at regjeringen ikke har konkludert med tanke på hvilke tiltak som nå må gjennomføres. Vi inviterer alle gode krefter til å fremsette forslag til eventuelle andre virkemidler som kan bidra til å begrense uheldige utslag av tigging, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Vilkår for pengeinnsamling
Forslaget handler om at kommunene skal kunne pålegge alle som samler inn penger å melde seg for politiet, og politiet kan sette visse vilkår for pengeinnsamling. Vilkårene kan for eksempel innebære at de som samler inn penger ikke gis adgang til å stanse eller følge etter mulige givere på gata. Det kan tenkes tidsbegrensninger slik at virksomheten ikke kan utøves om natten. På nærmere definerte steder, for eksempel der publikum er utsatt for lommetyverier, skal politiet kunne beslutte at det ikke er tillatt med pengeinnsamling. Vilkårene kan likevel ikke utformes slik at det i praksis blir uhensiktsmessig å samle inn penger.

Les høringsbrevet her

  

Til toppen