Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mottaksutvalgets utredning ferdig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisminister Knut Storberget mottok i dag utredningen fra utvalget som har vurdert organisering og rammer for tilbudet til asylsøkere i Norge. Utvalget anbefaler en videreføring av dagens mottaksmodell med noen justeringer.

- Jeg takker for utredningen som utvalget nå har ferdigstilt. Regjeringen vil, med bakgrunn i utvalgets utredning, vurdere hvordan tilbudet til asylsøkere bør være og best kan organiseres. Jeg vil derfor sende utredningen ut på en bred, offentlig høring, sier justisminister Knut Storberget.

Utvalget, under ledelse av Gunnar Berge, har hatt som oppgave å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av mål, strategier og virkemidler for mottak av asylsøkere, og utrede ulike modeller for organisering og ansvarsplassering.

- Det viktigste vi kan gjøre for asylsøkere, uansett hva slags mottakstilbud som gis, er å sørge for rask saksbehandling av asylsøknadene deres. En grundig og rettssikker saksbehandling vil imidlertid alltid ta noe tid, og da er det Regjeringens politikk at asylsøkere skal ha et tilbud som gjør at de ikke faller utenfor det norske samfunnet mens søknaden er til behandling, sier justisminister Knut Storberget.

Vil ta vare på kompetanse

- Det å tilby innkvartering og økonomisk støtte til asylsøkere bør ses i relasjon til velferdsstatens prosjekt, nemlig sosial inkludering. I så måte er mottakstilbudet en velferdstjeneste som må utformes med utgangspunkt i asylsøkernes livssituasjon, sier utvalgets leder Gunnar Berge.

Utvalget anbefaler blant annet å innføre mottak som har lengre avtaleperioder og lengre oppsigelsestid, for å motvirke at viktig kompetanse forsvinner ved avvikling av mottaksplasser. Det foreslås en større grad av lovregulering av tilbudet til asylsøkere, ved at mottakstilbudet tas inn i en egen lov. For å sikre at regelverket etterleves, foreslår utvalget at et fylkesmannsembete gis nasjonalt ansvar for tilsyn med mottak. I tillegg vil man styrke tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere over 15 år ved økt bemanning og mindre boenheter.

Større mulighet for å bo privat

Utvalget anbefaler at asylsøkere i større grad gis mulighet til å bo privat og samtidig motta økonomiske ytelser. Man vil også styrke kapasiteten i helseundersøkelsen som alle asylsøkere tilbys for bedre å ivareta personer med spesielle behov, som psykiske lidelser eller skader etter tortur eller overgrep. I stedet for å innføre retursenter for personer med avslag på asylsøknad, foreslås det å iverksette konkrete tiltak som har vist seg å ha effekt for flere frivillige returer.

Til toppen