Historisk arkiv

Høring om spesialundervisning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring forslagene fra Midtlyng-utvalget ”Rett til læring” om organisering, ressursbruk og resultater av spesialundervisning og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet.

Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring forslagene fra Midtlyng-utvalget ”Rett til læring”  om organisering, ressursbruk og resultater  av spesialundervisning og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet.

Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov, Midtlyngutvalget, overleverte sin innstilling NOU 2009:18 Rett til læring til kunnskapsministeren 2. juli i år.  Utvalget, som har hatt 16 medlemmer, ble i mandatet bedt bl.a. om:

  • å bygge på de overordnede prinsipper om retten til tilpasset og likeverdig opplæring
  • gjennomgå arbeidsoppgaver og arbeidsdeling mellom det statlige spesialpedagogiske støttesystemet og PP-tjenesten
  • utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag om feltet
  • samt gi konkrete forslag til bedre organisering og effektiv ressursbruk for en helhetlig tiltakskjede for barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp 

Utvalget  har lagt fram 60 forslag til forbedringer av opplæringstilbudet for målgruppa. Disse omfatter forslag til endringer i innhold, tilrettelegging og organisering av opplæringstilbudene og opplæringsretten, organisering av støttesystemet, samarbeid mellom aktører og utdanningsnivå og til styrking av kompetansen på ulike opplæringsnivå og for aktuelle yrkesgrupper.

Kunnskapsdepartementet har sendt rapporten på en bred høring og invitert høringsinstansene til å uttale seg om alle forslagene, slik at en får et best mulig grunnlag for videre arbeid og beslutninger på feltet. Høringsfrist: 27. november 2009.