Høring - NOU 2009:18 Rett til læring. Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov, Midtlyngutvalget, overleverte sin innstilling NOU 2009:18 Rett til læring til kunnskapsministeren 2. juli i år. Kunnskapsdepartementet sender nå rapporten på høring for å få et best mulig grunnlag for videre arbeid og beslutninger på feltet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.11.2009

Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov, Midtlyngutvalget, overleverte sin innstilling NOU 2009:18 Rett til læring til kunnskapsministeren 2. juli i år.  Kunnskapsdepartementet sender nå rapporten på høring for å få et best mulig grunnlag for videre arbeid og beslutninger på feltet.
(22.07.2009)

__________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

NOU 2009:18 Rett til læring (PDF-fil)


Høringsbrevet og høringsnotatet (NOU 2009:18) vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/ 

NOU 2009:18 Rett til læring, var et viktig utgangspunkt for Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap. Forslag til tiltak i denne meldingen til Stortinget ble fremmet i Prop. 129 L (2012-2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.
  

Vår ref.: 200903642

HØRING - NOU 2009:18 Rett til læring. Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 29. juni 2007 og avga sin innstilling NOU 2009:18 Rett til læring 2. juli 2009. Utredningen i sin helhet finnes på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976

Utvalget har hatt et omfattende mandat og fremmer en rekke forslag som har betydning for opplæringstilbudet for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Departementet inviterer med dette til en bred høring for å gi flest mulig instanser anledning til å uttale seg om og å påvirke utviklingen av opplæringstilbudet for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene selv sørge for å forelegge saken for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen. I de tilfeller der overordnet organ samordner innsending av høringsuttalelser, ber vi om at det tydelig fremkommer hvilke underordnede organer som uttaler seg.

Departementet presiserer at høringslisten ikke er ment å være til hinder for at andre enn de som står der kan avgi uttalelse.

Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å uttale seg om alle forslagene, men ber om at det i høringsuttalelsene tydelig refereres til hvilke kapitler og forslag som kommenteres.

Dersom høringsinstansene ser forhold ved forslagene som har økonomiske og administrative konsekvenser som ikke er belyst av utvalget, ber departementet om at betydningen av dette vurderes, og at eventuelle kommentarer gis i høringsuttalelsene.

Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 27. november 2009.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no.  Av hensyn til publisering av uttalelser på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst, er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format. (Skannede PDF-filer bør ikke sendes da det er vanskelig å gjenbruke tekst fra disse.) På grunn av sakens fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.


Med hilsen

Hege Johansen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Torun Riise
fung. avdelingsdirektør

 

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Akademikerne
Aktive foreldre
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsutvalget for barnehabilitering i Norge v/Magnar Mathisen (Sykehuset Østfold HF)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Elevorganisasjonen
FAFO
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Folkehøgskolerådet
Forbrukerombudet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Funksjonshemmedes studieforbund
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kanvas
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Kristne friskolers forbund (KFF)
KS
Landsrådet for norske barn – og ungdomsorganisasjoner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lærernes Yrkesforbund
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet (VOX)
NIFU STEP
Norsk Audiopedagogisk Forening
Norges forskningsråd
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Lektorlag
Norsk logopedlag
Norsk Montesorriforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk studentunion
Norske fag- og friskolers landsforbund
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Rettferd for taperne
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samordna opptak
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Statens lånekasse
Statens råd for likestilling for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statlige grunn- og videregående skoler
Statstjenestemannsforbundet
Steinerskoleforbundet
Studentenes landsforbund
Trygge barnehager AS
UNIO
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Voksne for barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)