Høring - NOU 2009:18 Rett til læring. Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov, Midtlyngutvalget, overleverte sin innstilling NOU 2009:18 Rett til læring til kunnskapsministeren 2. juli i år. Kunnskapsdepartementet sender nå rapporten på høring for å få et best mulig grunnlag for videre arbeid og beslutninger på feltet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.11.2009

Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov, Midtlyngutvalget, overleverte sin innstilling NOU 2009:18 Rett til læring til kunnskapsministeren 2. juli i år.  Kunnskapsdepartementet sender nå rapporten på høring for å få et best mulig grunnlag for videre arbeid og beslutninger på feltet.
(22.07.2009)

__________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

NOU 2009:18 Rett til læring (PDF-fil)


Høringsbrevet og høringsnotatet (NOU 2009:18) vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/ 

NOU 2009:18 Rett til læring, var et viktig utgangspunkt for Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap. Forslag til tiltak i denne meldingen til Stortinget ble fremmet i Prop. 129 L (2012-2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.