Historisk arkiv

Begrenser muligheten til utbytte på barnehagedrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet sender nå på høring forslag til ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager. – Regjeringen ønsker med denne høringen å stramme inn de ikke-kommunale barnehagenes mulighet til å ta utbytte, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. - Forslaget er samtidig en klar melding til kommunene om lik behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Departementet foreslår en innstramming i adgangen til å ta ut verdier i barnehagesektoren. Forslaget innebærer et forbud mot årlig uttak av overskudd utover en fastsatt maksimal avkastning på egenkapitalen. For å sikre at overskudd fra virksomheten ikke tas ut på annen måte, stilles det krav om skriftlig dokumentasjon fra barnehageeier for transaksjoner mellom nærstående. Det foreslås videre at kommunen får rett til å kreve tilbakebetaling av offentlige tilskudd og foreldrebetaling som er akkumulert i virksomheten ved opphør eller salg av ikke-kommunale barnehager.  –Jeg er opptatt av at foreldrebetalingen og offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager skal komme barna til gode, derfor ønsker vi å stramme inn regelverket, sier Halvorsen.

Kunnskapsministeren sier denne høringen også er et klart signal om hva regjeringen forventer av kommunene. –Vi ønsker å sette tydelige krav til kommunene om å likebehandle kommunale og ikke-kommunale barnehager, sier kunnskapsministeren.

Kunnskapsdepartementet foreslår en finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager der kommunen skal fastsette separate tilskuddssatser for drift og kapital.  På samme måte som i dag vil det være gjennomsnittlige kostnader til ordinær drift i tilsvarende kommunale barnehager som vil danne grunnlaget for utmåling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Departementet har lagt vekt på å utforme en finansieringsmodell som forenkler kommunenes arbeid med å utmåle kommunalt tilskudd, og øker forutsigbarheten med hensyn til finansiering for de ikke-kommunale barnehagene.

Inntil likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager er fullt innfaset i statsbudsjettet, må forskriften inneholde overgangsregler. Overgangsreglene legger opp til at ikke-kommunale barnehager skal gis det beste av enten minimumssatsen for tilskudd til ikke-kommunale barnehager (88 pst. fra 1. august 2010), eller videreføring av samme andel av det gjennomsnittlige offentlige tilskuddet til tilsvarende kommunale barnehager som året før (nåværende statstilskudd og kommunalt tilskudd). Det foreslås at nyetablerte barnehager som er godkjent av kommunen, gis tilskudd etter kostnadsdekningsprinsippet det første året, men ikke lavere enn minimumssatsen. Forslaget til overgangsregler forenkler kommunens arbeid med tilskuddsutmåling. Kommunen vil med dette i hovedsak slippe å beregne kostnadene i hver enkelt ikke-kommunal barnehage. Forskriften vil etter planen tre i kraft 1. januar 2011.

Faktaark om finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager fra 2011 (pdf-format)