Høring av nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Departementet har i dag sendt på høring forslag til ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd. Samtidig er det sendt på høring forslag til regulering av uttak av verdier i barnehageloven og forslag til ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Det foreslås et nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager, og en innstramming i adgangen til å hente ut verdier fra ikke-kommunale barnehager.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.07.2010

Departementet har i dag sendt på høring forslag til ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd. Samtidig er det sendt på høring forslag til regulering av uttak av verdier i barnehageloven og forslag til ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Det foreslås et nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager, og en innstramming i adgangen til å hente ut verdier fra ikke-kommunale barnehager.
(19.04.2010)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil; 0,2 MB)

Høringsnotat: Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor (PDF-fil; 0,6 MB)

Rapport fra Telemarksforsking: Utgifter i barnehager – forprosjekt til ny forskrift om likeverdig behandling av private barnehager (PDF-fil; 12,8 MB)

Faktaark: Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager fra 2011 (PDF-fil; 40 kB) 


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er delvis ferdigbehandlet av departementet:

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 29. oktober 2010. Forskriften er publisert på Lovdata.