Høring av nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Departementet har i dag sendt på høring forslag til ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd. Samtidig er det sendt på høring forslag til regulering av uttak av verdier i barnehageloven og forslag til ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Det foreslås et nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager, og en innstramming i adgangen til å hente ut verdier fra ikke-kommunale barnehager.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.07.2010

Vår ref.: 201001965

Høring av nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor


Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. Forslaget omfatter:
     • Ny forskrift om likverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd
     • Ny § 14a i barnehageloven om krav til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager
     • Ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager.

Høringsnotatet ligger på Kunnskapsdepartementets internettsider på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1977.

Kunnskapsdepartementet ber om merknader til høringsnotatet innen 31. juli 2010.
Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Av hensyn til videre framdrift i saken vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Med hilsen

Sander Tufte (e.f.)
avdelingsdirektør
Karl Georg Øhrn
avdelingsdirektør
 

Aktive Foreldre
Alle landets ikke-kommunale barnehager
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barne- og ungdomsarbeiderforbundet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barnehageforbundet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Delta
De statlige helseforetakene
Den Norske Stats Husbank
Espira
Fagforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen
Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom
Fylkesmannsembetene
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening
Helse- og omsorgsdepartementet
Høgskoler som gir førskolelærerutdanning:
Høgskolen Bodø
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen i Sogn og fjordane
Høgskulen i Volda
Dronnings Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Justisdepartementet
Kanvas
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kommunal- og regional departementet
Kommunene
Konkurransetilsynet
Kristent Pedagogisk Forbund
KS
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen Lokalstyre
Lovdata
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Norges Bygdekvinnelag
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk helse- og sosialforbund
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd
Norsk Montessoriforbund
Norsk studentunion
Norske Samers Riksforbund
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Næringslivets hovedorganisasjon
OMEP Norge c/o Elin Eriksen Ødegaard, Senter for utdanningsforskning
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
REFORM -ressurssenter for menn
Rådet for funksjonshemmede
Samediggi/Sametinget
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
Samskipnadsrådet c/o SiO
Statistisk sentralbyrå
Steinerbarnehagene i Norge
Stiftelsen Husmødrenes barnehagen i Bergen
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandets kompetansesenter
Trygge barnehager A/S
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet