Barnehageloven

Kunnskapsdepartementet

Lov om barnehager

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser