§ 18 - Anmodning om vurdering av forskrift om pedagogisk bemanning

Saksnr. 201004571 EP KKF
Dato: 15.04.2010

 

Anmodning om vurdering av forskrift om pedagogisk bemanning


Vi viser til brev 19. mars 2010.

1. I brevet reises det spørsmål om forståelsen av forskrift 16. desember 2005 nr. 1507 om pedagogisk bemanning § 1. Problemstillingen er om bestemmelsen er en regel om det maksimale antall barn hver enkelt pedagogisk leder i barnehagen kan ha ansvar for, eller om den skal forstås som et krav til hvor mange prosentandeler av en pedagogstilling det skal være per barn.

Forskriften § 1 lyder:

”Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.”

2. Bestemmelsen er svært uklart utformet. Særlig gjør angivelsene ”14-18” barn og ”7-9” barn bestemmelsen vanskelig tilgjengelig. Vi forstår det imidlertid slik at for barn over tre år er angivelsen ”14-18” ment å ta høyde for at det etter omstendighetene kan inntre et krav om mer enn én pedagogisk leder ved et lavere antall barn enn 18 (dvs. allerede ved 15 barn), jf. kravet om tilfredsstillende pedagogisk bemanning i barnehageloven § 18 femte ledd. På tilsvarende måte kan lovens § 18 femte ledd for barn under tre år innebære et krav om mer enn én pedagogisk leder ved et lavere antall barn enn 9 (dvs. ved 8 barn).


3. På bakgrunn av denne forståelsen er vi enig i at det er mest nærliggende å tolke bestemmelsen slik at den stiller krav til det maksimale antallet barn hver enkelt pedagogisk leder kan ha ansvar for. Ordlyden gir etter vårt syn ikke holdepunkter for at man kan legge til grunn en prosentvis tilnærming. Dette synes lite tvilsomt der barnehagen har færre enn 18 barn over tre år eller færre enn 9 barn under tre år. Etter ordlyden synes det for eksempel klart at dersom barnehagen har 9 barn over tre år, er det ikke tilstrekkelig med en pedagogisk leder i halv stilling. Tilsvarende prinsipp må gjelde når barnehagen har over 18, alternativt 9, barn. Denne forståelsen støttes også av uttalelser i forarbeider til barnehageloven og bestemmelsens forhistorie. Vi nøyer oss her med å vise til gjennomgåelsen av dette i notatet fra Kunnskapsdepartementet.

4. Forskriften § 1 er som nevnt svært uklart formulert. Reglene om pedagogisk bemanning har stor praktisk og økonomisk betydning for barnehagene, og kravene etter bestemmelsen bør gjøres lettere tilgjengelige enn det som er tilfellet etter den nåværende utformingen. Vi anbefaler derfor at bestemmelsen klargjøres ved en forskriftsendring. Med en slik ny utforming bør man i hvert fall ta sikte på å gi en tydeligere regulering av forholdet til lovens § 18 femte ledd, jf. punkt 2 foran, at det stilles krav til antallet barn per pedagogisk leder, jf. punkt 3, hvilke barn som skal regnes for å være ”over” eller ”under” tre år, og hvordan beregningen blir når barna delvis er tre år eller mer og delvis under tre år.

Vi tillater oss å antyde følgende skisse til utforming for nærmere vurdering av Kunnskapsdepartementet:

Ӥ 1 Krav til pedagogisk bemanning
Barnehagen skal ha én eller flere pedagogiske ledere. Antallet pedagogiske ledere bestemmes ut fra antallet barn etter følgende regler:

1. For hver pedagogisk leder skal det maksimalt være 18 barn. Hvis det etter forholdene er nødvendig for at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, jf. barnehageloven § 18 femte ledd, skal det likevel være ned mot 14 barn for hver pedagogisk leder.

2. Barn under tre år skal regnes som to barn ved beregningen etter nr. 1. Som barn på tre år regnes alle barn som fyller tre år i løpet av kalenderåret [eventuelt barnehageåret].

3. Reglene i nr. 1 og 2 gjelder i barnehager der barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan antallet barn per pedagogisk leder økes i forhold til det som følger av nr. 1 og 2.”

I utkastet er den varierende terskelen for når kravet om ytterligere én pedagogisk leder inntrer, videreført, jf. utkastets nr. 1 annet punktum. Dette gjør bestemmelsen komplisert, og det bør vurderes om det kan være tilstrekkelig med en terskel som angir et bestemt antall barn. I så fall kan nr. 1 annet punktum sløyfes. Bestemmelsen i nr. 2 annet punktum om hvem som skal regnes som treåringer, er utformet på bakgrunn av presiseringen i rundskriv  F-08/2006 side 89. I utkastet er det ikke gitt regler om beregningen i tilfeller av permisjoner og lengre sykemeldinger. Det bør vurderes om det bør gis regler også om dette.