Historisk arkiv

Historisk arkiv

Foreløpig rapport om kreftsaken ved Rosenborg/NTNU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

En rådgivende medisinsk ekspertgruppe har i dag lagt frem en foreløpig vurdering knyttet til utvikling av kreft hos tidligere ansatte og studenter ved NTNU.

En rådgivende medisinsk ekspertgruppe har i dag lagt frem en foreløpig vurdering knyttet til utvikling av kreft hos tidligere ansatte og studenter ved NTNU. Ekspertgruppen har foreløpig ikke funnet holdepunkter for en forhøyet total kreftrisiko samlet sett blant studenter, doktorgradsstudenter og ansatte, men det er likevel enkelte funn som vil bli fulgt opp nærmere.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i desember 2006 en medisinsk ekspertgruppe, ledet av professor og divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet, Erik Dybing,  som skulle gi departementet råd i oppfølging av saken om krefttilfeller i tilknytning til Rosenborglaboratoriene ved NTNU. Ekspertgruppen har også sett på om det kan ha vært svikt i det fysiske arbeidsmiljøet ved andre statlige universiteter og høyskoler, og gått igjennom de medisinske risikofaktorer ved denne type undervisnings- og forskningsvirksomhet.

Departementet har gjennom etablering av ekspertgruppen vært opptatt av å sikre at det blir gjort en kvalifisert vurdering av de medisinske forhold i saken. Departementet er ut fra gruppens grundige arbeid så langt trygge på at sakens helsemessige omfang blir godt belyst. Det er videre sentralt at man får vurdert relevansen av problemstillingen for andre utdanningsinstitusjoner med tilsvarende laboratorier.  

Den medisinske ekspertgruppen fortsetter sitt arbeid og den vil legge frem en mer konkluderende vurdering av forholdene i saken innen utgangen av 2007. 

Regjeringen oppnevnte i desember 2006 også et uavhengig granskingsutvalg som skal vurdere det offentliges håndtering av arbeidsforholdene ved Rosenborglaboratoriene. Departementet vil avvente granskingsutvalgets rapport før det tas nærmere stilling til videre oppfølging av saken. Denne rapporten legges fram i løpet av august. 

Se ekspertgruppens pressemelding