Historisk arkiv

Endringer i studentsamskipnadsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har i dag oversendt forslag om endringer i lov om studentsamskipnader til Stortinget. I forslaget presiseres det blant annet at sammenslåinger av studentsamskipnader ikke utløser dokumentavgift ved overdragelse av fast eiendom.

Regjeringen har i dag oversendt forslag om endringer i lov om studentsamskipnader til Stortinget. I forslaget presiseres det blant annet at  sammenslåinger av studentsamskipnader ikke utløser dokumentavgift ved overdragelse av fast eiendom.

Hovedoppgaven til studentsamskipnadene er å yte velferdstjenester til studentene, og en eventuell dokumentavgift ved sammenslåinger vil gå direkte utover samskipnadenes tilbud til studentene.

-God studentvelferd er viktig for å sikre lik rett til høyere utdanning. Med dette endringsforslaget legges det bedre til rette for de samskipnader som ønsker å slå seg sammen. På den måten styrker vi også muligheten for en likeverdig og robust studentvelferd i hele landet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.¨

I universitets- og høyskolesektoren er det initiert en rekke utredninger og samarbeidsprosesser som vil kunne resultere i at høyere utdanningsinstitusjoner ønsker å slå seg sammen. Som en konsekvens av dette, vil det også være naturlig å vurdere organiseringen av tilknyttede studentsamskipnader. Departementet mener derfor at det er viktig å få regulert tydelig i loven at sammenslåinger av studentsamskipnader skal skje etter prinsipper om kontinuitet, det vil si regler omkring overdragelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser.  Forslaget til endringer vil ikke medføre økonomiske konsekvenser utover at sammenslåing av studentsamskipnader ikke utløser plikt til å betale tinglysningsgebyr og dokumentavgift ved eierskifte av fast eiendom, herunder bygninger og faste anlegg.

Les proposjonen Prop. 15. (2010 – 2011)