Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

800 millionar meir til Rogaland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 800 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Rogaland og Rogaland fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 800 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Rogaland og Rogaland fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

Kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

1101 Eigersund

582 943

26 143

4.7

1102 Sandnes

2 636 898

98 258

3.9

1103 Stavanger

5 225 801

142 941

2.8

1106 Haugesund

1 426 717

46 829

3.4

1111 Sokndal

151 960

3 854

2.6

1112 Lund

152 236

6 493

4.5

1114 Bjerkreim

126 965

8 326

7.0

1119 Hå

663 010

36 091

5.8

1120 Klepp

694 399

37 868

5.8

1121 Time

649 289

21 437

3.4

1122 Gjesdal

416 819

30 685

7.9

1124 Sola

988 878

37 314

3.9

1127 Randaberg

431 517

17 071

4.1

1129 Forsand

75 317

5 871

8.5

1130 Strand

474 898

14 966

3.3

1133 Hjelmeland

144 864

8 365

6.1

1134 Suldal

210 492

12 635

6.4

1135 Sauda

227 323

4 913

2.2

1141 Finnøy

149 077

4 199

2.9

1142 Rennesøy

191 417

9 646

5.3

1144 Kvitsøy

36 493

1 066

3.0

1145 Bokn

50 470

1 387

2.8

1146 Tysvær

441 230

31 876

7.8

1149 Karmøy

1 562 319

63 860

4.3

1151 Utsira

24 405

-1 180

-4.6

1160 Vindafjord

395 746

11 945

3.1

Blir fordelt gjennom året

13 478

 

 

Rogaland

18 144 961

683 128

3.9

 

 

 

 

Rogaland fylkeskommune

3 978 231

117 351

3,0

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.