Historisk arkiv

Kommuneproposisjonen 2011

Kommunane i Hordaland får auka inntekter neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Kommuneproposisjonen for 2011.

 • Mellom 2,5 og 3,0 milliardar av veksten er frie midlar.

  - Regjeringa er opptatt av å gjere det muleg for kommunane å tilby gode, trygge barnehagar, eit skuletilbod som gir ungane eit godt grunnlag for heile livet og god pleie og omsorg for dei eldre, seier kommunalministeren.

  Samstundes foreslår regjeringa ei meir rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunane.

  – På grunnlag av nye statistiske analysar endrar vi inntektssystemet slik at kommunane får inntekter etter dei utfordringane dei faktisk har i dag. Slik sikrar vi at kommunar over heile landet kan tilby innbyggjarane sine likeverdige velferdstenester, seier Navarsete.
  - Samansetninga av befolkninga, levekår og busettingsmønster har endra seg på 15 år. Det er utvikla nye kriterium som betre fangar opp sosiale forskjellar og skilnadar i levekår rundt i landet, seier Navarsete.

  I tillegg foreslår regjeringa å redusere småkommunetilskotet og Nord-Noreg- og Namdalstilskotet, redusere hovudstadstilskotet, å innføre eit nytt storbytilskot og å redusere skattedelen av kommunane sine inntekter.

  - Når ein tek med veksten i kommunane sine frie inntekter i 2011, vil ingen kommune få redusert sine inntekter frå 2010 til 2011, seier Liv Signe Navarsete.

  Hordaland – Illustrasjonsberekning

  Kommune

  Ny kostnads-nøkkel

  Isolert effekt barnehage

  Endringar politiske element

  System-verknadar

  Verknad 1. år

  1201 Bergen

  -680

              -50

  487

  -193

  167

  1211 Etne

  389

             167

  142

  532

  892

  1216 Sveio

  586

            -261

  194

  780

  1 140

  1219 Bømlo

  -1 108

            -849

  683

  -425

  680

  1221 Stord

  191

            -278

  86

  277

  637

  1222 Fitjar

  846

             442

  -260

  586

  946

  1223 Tysnes

  241

             606

  -163

  78

  438

  1224 Kvinnherad

  -1 314

               75

  834

  -480

  831

  1227 Jondal

  372

            -259

  -563

  -190

  413

  1228 Odda

  -322

             298

  204

  -118

  242

  1231 Ullensvang

  480

             894

  172

  652

  1 012

  1232 Eidfjord

  631

         -1 053

  40

  670

  1 030

  1233 Ulvik

  897

  146

  -702

  195

  555

  1234 Granvin

  1 128

  -471

  -852

  276

  636

  1235 Voss

  -228

  319

  205

  -24

  336

  1238 Kvam

  27

  394

  184

  211

  571

  1241 Fusa

  448

  249

  104

  553

  913

  1242 Samnanger

  741

  22

  -228

  513

  873

  1243 Os

  -367

  -539

  223

  -144

  220

  1244 Austevoll

  754

  -154

  -422

  332

  692

  1245 Sund

  1 003

  -158

  170

  1 173

  1 533

  1246 Fjell

  -179

  -908

  141

  -38

  322

  1247 Askøy

  -730

  -893

  465

  -265

  462

  1251 Vaksdal

  -9

  261

  338

  328

  688

  1252 Modalen

  1 347

  -2 407

  97

  1 444

  1 804

  1253 Osterøy

  -377

  -342

  250

  -127

  247

  1256 Meland

  -859

  -1 591

  547

  -312

  544

  1259 Øygarden

  385

  -49

  201

  586

  946

  1260 Radøy

  507

  463

  195

  702

  1 062

  1263 Lindås

  -505

  -119

  278

  -227

  274

  1264 Austrheim

  -430

  -551

  15

  -415

  400

  1265 Fedje

  2 629

  1 002

  -1 509

  1 120

  1 480

  1266 Masfjorden

  148

  102

  -317

  -168

  286

  Hordaland

  -460

  -162

  374

  -86

  352

  Tabellforklaring

  Alle beløp er kroner per innbyggjar. Berekningane bygger på innbyggjartal per 1. januar 2009.

  Fordelingseffektane er berekna på kriteriedata og utgiftsbehov for 2008.

  Fordelingsverknadane i tabellen er foreløpige. Endelig fordeling av rammetilskotet for 2011 vil vere klart i statsbudsjettet til hausten.

  Kolonne 1 viser kommunenamn.
  Kolonne 2 viser den samla fordelingseffekten av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunane, inkludert barnehagar.
  Kolonne 3 viser den isolerte effekten av at tilskot til barnehagar vert innlemma i rammetilskotet.
  Kolonne 4 viser den samla effekten av å:

  • redusere småkommunetilskotet
  • redusere Nord-Noreg- og Namdalstilskotet
  • redusere skattane sin del av kommunane sine inntekter
  • innføre eit nytt storbytilskot til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • avvikle hovudstadstilskotet til Oslo

  Kolonne 5 viser samla systemverknadar av alle endringane i inntektssystemet
  Kolonne 6 er en illustrasjon av verknadane av alle endringane i inntektssystemet første år, inkludert ein vekst i frie inntekter i 2011 på 2,5 milliardar kroner til kommunane. Av veksten på 2,5 milliardar kroner vert 400 millionar fordelte som ekstra skjønnstilskot til kommunar som taper på omlegginga av inntektssystemet, mens 2,1 milliardar kroner vert fordelte med eit likt beløp per innbyggjar.