Forsida

Historisk arkiv

463 millionar kroner meir til Telemark neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Telemark og Telemark fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Telemark og Telemark fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen.

 

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

 

1

2

3

4

 

 

     

0805 Porsgrunn

12,5

1 582 317

78 507

5,2

0806 Skien

18,6

2 364 190

116 245

5,2

0807 Notodden

4,4

618 452

28 111

4,8

0811 Siljan

0,9

122 836

5 420

4,6

0814 Bamble

5,0

622 301

32 195

5,5

0815 Kragerø

3,8

511 728

21 181

4,3

0817 Drangedal

1,4

229 538

9 954

4,5

0819 Nome

2,3

338 295

13 637

4,2

0821 Bø

2,0

278 804

13 804

5,2

0822 Sauherad

1,5

213 981

9 163

4,5

0826 Tinn

2,1

330 878

10 708

3,3

0827 Hjartdal

0,6

101 515

2 944

3,0

0828 Seljord

1,0

160 427

7 600

5,0

0829 Kviteseid

0,9

141 097

6 941

5,2

0830 Nissedal

0,5

88 508

2 124

2,5

0831 Fyresdal

0,5

84 628

4 194

5,2

0833 Tokke

0,8

131 203

4 030

3,2

0834 Vinje

1,4

203 493

6 943

3,5

Fordelast gjennom året

 

10 529

   

Telemark

60,1

8 134 717

373 735

4,8

 

 

     

Telemark fylkeskommune

25,1

1 805 109

89 213

5,2

         

Totalt for Telemark

85,2

9 939 826

462 948

 

 

Tabellforklaring

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner.

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.