Historisk arkiv

542 millionar kroner meir til Vest-Agder neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

1001 Kristiansand

3 962 986

203 375

5.4

1002 Mandal

746 341

36 577

5.2

1003 Farsund

463 757

20 847

4.7

1004 Flekkefjord

477 730

19 305

4.2

1014 Vennesla

671 601

36 540

5.8

1017 Songdalen

308 746

18 266

6.3

1018 Søgne

505 464

23 303

4.8

1021 Marnardal

140 792

5 332

3.9

1026 Åseral

68 162

2 252

3.4

1027 Audnedal

109 587

5 809

5.6

1029 Lindesnes

252 063

10 996

4.6

1032 Lyngdal

406 819

19 502

5.0

1034 Hægebostad

105 642

5 981

6.0

1037 Kvinesdal

321 737

15 632

5.1

1046 Sirdal

130 412

5 560

4.5

Fordelast gjennom året

6 900Vest-Agder

8 678 739

430 077

5.2

Vest-Agder fylkeskommune

2 034 750

111 667

5.8

 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.