Historisk arkiv

Horten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Prosjektleder: Kjell Arne Lie

Bakgrunn: Horten kommune har et høyt sykefravær og har de siste årene jobbet systematisk for å redusere fraværet.

Med grunnlag av erfaring fra andre kommuner ønsker Horten kommune økt samarbeid med fastlegene og NAV som kan bidra til at alle parter ivaretar sine oppgaver i overensstemmelse med føringer gitt i Arbeidsmiljøloven og Lov om folketrygd i forhold til syke medarbeidere på en målrettet og hensiktsmessig måte.

Prosjekt: ” Samarbeid og kompetanse for økt nærvær i Horten kommune”

Mål: Å redusere det legemeldte sykefraværet i Horten kommune til minst snittet for bykommunene i Vestfold gjennom å utvikle og iverksette en samhandlings- og oppfølgingsmodell som omfatter partene i Horten kommune, fastlegene i Horten og NAV Horten.

Delmål:

  • Øke bruken av egenmelding.
  • Større bruk av BHT tidlig i oppfølgingsarbeidet.
  • Øke lederes kompetanse i forhold til sykefraværsarbeidet og at arbeidstakerne er kjent med gjeldende rutiner og reglement.

Tiltak:

  • Jobbe for at NAV skal følge modellen 1-2-3-4. For å legge til rette for god kommunikasjon mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  
  • Opplæringstiltak ovenfor lederne og fokus på hvordan ledere skaper gode arbeidsmiljøer.
  • Informasjonstiltak til ansatte. 
  • Oppfølging av medarbeidere med høyt sykefravær for økt jobbmestring.

Nyheter: