Historisk arkiv

Lom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Lom kommunevåpen

Tema: Kompetanse/rekruttering 

Prosjektleiar: Egil Haug

Bakgrunn: Lom kommune ønskjer å utvikle ein framtidsretta og berekraftig arbeidsgjevarstrategi. Det er gjennom ei periode arbeidd systematisk med styringsinformasjonssystem i kommunen. Dette gjeld òg innan medarbeidar- og arbeidsgjevardimensjonen. En framtidsretta og berekraftig arbeidsgjevarstrategi er særdeles viktig for kommunen for å kunne møte forventa tenestekvalitet og tenestekapasitet fram i tid der rekruttering av kompetente medarbeidarar i større og større grad vil vere avgjerande..

Prosjekt: ”Strategisk kompetanseplan”

Mål:

  • Utvikle ein strategisk kompetanseplan som sikrar gode tenester i framtida
  • Sikre samsvar mellom krav og mål på tenestene og den enkelte si kompetanse
  • Å bli ein attraktiv arbeidsgjevar gjennom god kompetansestyring

Tiltak: Innan kompetanseheving er skulane allereie i gang med prosjekt gjennom satsinga
”Kompetanse for kvalitet 2015”. Det same gjeld for barnehagane. I Pleie og Omsorg er det eit
samarbeid med Skjåk og Vågå gjennom Undervisningssenter for heimetenester, hospitering
hjå andre og rullering på avdelingar. I støttefunksjonen er det ynskjeleg å kunne auke kompetansen blant dei tilsette og få til ein mindre sårbar og meir lærande organisasjon gjennom intern undervisning.

Nyheiter:

Dokumenter: