Historisk arkiv

Finner nye modeller for å redusere deltid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Fredrikstad kommune satser på nye turnusmodeller og et internt vikarbyrå for å redusere deltid for ansatte i omsorg- og sosiale tjenester.

I Fredrikstad kommune jobber det 3600 mennesker i helse- og omsorgssektoren. Mange av disse jobber i turnusordninger og deltid, med en gjennomsnittelig stillingsprosent på 66,6 prosent.

Utfordringene med deltidsstillinger er at

  • brukerne må forholde seg til mange ansatte
  • de ansatte får en uforutsigbar lønns- og arbeidssituasjon med mangelfull pensjonsopptjening
  • arbeidsgiver står ovenfor økonomiske utfordringer, rekrutteringsutfordringer og oppfølgingsansvar for svært mange enkeltansatte.

Trenger nye løsninger
Dagens organisering kan være en medvirkende årsak til høyt sykefravær, som igjen skaper et betydelig behov for vikarer.

 - Utfordringene i omsorgssektoren vil bare øke i fremtiden. Derfor trenger vi å finne nye løsninger på gamle problemer, sier Alice Reigstad. Hun er leder av prosjektet "Arbeidsorganisering i Fredrikstad kommune", og er med i nettverket Heltid/deltid Øst i programmet Sammen om en bedre kommune.

Omorganisering og nytenkning
Seksjon for omsorg og sosiale tjenester i Fredrikstad kommune har ansvaret for 25 virksomheter. Nå skal seksjonen omorganiseres. Til nyttår skal alle like virksomheter innenfor samme tjenesteområde samles under en leder. Sykehjem og omsorgsboliger blir en etat, hjemmesykepleien blir en etat og tjenester til psykisk utviklingshemmede blir en etat.

I tillegg blir det et medisinsk senter med rehabilitering og et helsehus. Tilbudet skal bli samlet og samkjørt.

- Målet om å redusere uønsket deltid og den nye organisasjonsmodellen har gitt oss ideen til at Fredrikstad kommune kan organisere vårt eget vikarbyrå, sier Reigstad.

Alice Reigstad

Alice Reigstad (Foto: Camilla Bendixen)


Eget vikarbyrå
Vikarordninger knyttes opp mot de nye etatene og skal fungere som et ressurssenter som leverer spisskompetanse mot for eksempel etat for sykehjem. Det er både behov for ansatte som jobber hele stillinger i ressurssenteret med å dekke opp ledige vakter på sykehjemmene, og ansatte med spisskompetanse for virksomhetene som har spesielle behov. Ressurssenteret ønsker også å knytte til seg de mange vikarene som har opparbeidet seg rettigheter til fast ansettelse i kommunen.  Ved fravær er det behov for ulik kompetanse og en sammensatt ressursgruppe.

- Personalavdelingen skal være med på utviklingen av vikarordningen. De ser at den kan ha en overføringsverdi til hele kommunen, sier Reigstad.

Helgene er nøkkelen
Fredrikstad kommune har brukt mye tid på å kartlegge hvilke turnusmodeller som gjør at en får bort små stillingsbrøker og kan tilby større stillingsbrøker til deltidsansatte. 

– Det er helgene som er nøkkelen. To modeller går igjen, det er tre pluss tre modellen og lange vakter i helger. Det er disse modellene vi ønsker å prøve ut. Erfaringer vi får skal hjelpe oss med å fastslå et minstemål for stillingsstørrelser i Fredrikstad kommune, sier Reigstad.

Spent på reaksjonen
Reigstad er spent på hvordan de nye modellene vil bli mottatt av de ansatte. 

– Vi har snakket med Harstad og Bergen kommune, hvor de ansatte er fornøyde etter å ha tatt i bruk turnusmodellene. Det er viktig at vi får med oss de som er berørte. Det blir noen overordnede føringer, men virksomhetene skal selv utforme sin lokale turnusmodell, sier hun.

Prosjektlederen gleder seg til å se resultatene og håper på lavere sykefravær og økt tilfredshet.

– Målet med prosjektet er å sette politisk og administrativt nivå i stand til å avgjøre hvilken vei vi skal gå videre. Resultatmålene vil vise om dette er noe å satse på for oss og andre virksomheter og avdelinger i kommunen vår, avslutter Reigstad.