Historisk arkiv

1 felles tema, 3 kommuner, 5 timer og et forsøk på inspirasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Sarpsborg, Fredrikstad og Oppegård kommuner møttes for å drøfte løsninger og utfordringer innenfor heltidsområdet på Inspiria Science Center utenfor Sarpsborg 5. mars. Kommunene stilte sporty opp i en liten pilot som sekretariatet og ressursgruppa i programmet ønsket å teste ut.

Deltakere fra Sarpsborg, Fredrikstad og Oppegård kommuner møttes til samling i Sammen om en bedre kommune 5. mars.
Deltakerne fra Sarpsborg, Fredrikstad og Oppegård opplevde den lokale samlingen som både inspirerende og lærerik. Foto: Bjørn Pettersen, Fagforbundet.

Kommunene jobber med å bygge heltidskultur, men har valgt litt ulike tilnærminger og har hatt ulike opplevelser og erfaringer i løpet av programperioden i Sammen om en bedre kommune.

Idéen til denne piloten kom i et fellesmøte mellom sekretariatet, ressursgruppa og KS rett før jul. Bakgrunnen ligger i det faktum at nettverkssamlinger er over, og det dermed er få felles fora som kan gi støtte og drahjelp til prosjektene det siste året av programmet.

Ressursgruppa stilte spørsmålet; er det mulig å etablere noen møtepunkter som verken er for dyre eller administrativt kompliserte å gjennomføre – og som samtidig kan oppleves som relevante? Vi mente ja – og fikk aksept for å forsøke.

Vi ønsket at kommunene skulle ha en rimelig nærhet rent geografisk, men også jobbe tematisk nært hverandre. Selvsagt er det mange felles erfaringer blant kommunene i Sammen om en bedre kommune, som partssamarbeid, nettverkserfaringer og felles kunnskapsstatus. Likevel er erfaringene omsatt i ulik praksis og forskjellig tilnærming. 15 personer satt benket til dyst på Inspiria Science Center utenfor Sarpsborg.

Innledningsvis ga seniorrådgiver Karin Dokken Austvik fra Kommunal og moderniseringsdepartementet et felles oppspill for dagen. Deretter hadde hver av kommunene 90 minutter til rådighet til å legge fram sine utfordringer i prosjektene. Kloke utfordrende spørsmål og gitt råd ble gitt underveis. At gruppen var såpass liten, ga rom for lav terskel og høy deltakelse i drøftinger og diskusjoner.  

Evalueringen på slutten av dagen var svært positiv. Deltakerne opplevde dagen som både inspirerende og lærerik. Mange uttrykte også at stemningen og antall deltakere ga rom for god deltaksel fra alle – og gode refleksjoner. Sekretariatet og ressursgruppa vurderer å gjennomføre flere slike samlinger dersom det er interesse for dette.