Historisk arkiv

Fredrikstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Fredrikstad kommunevåpenTema: Heltid/deltid

Prosjektleder: Alice Reigstad

Bakgrunn: Fredrikstad kommune er en stor organisasjon med mange ansatte. Svært mange av de ansatte i Seksjon for omsorg og sosiale tjenester jobber i turnusordninger, og en høy prosentandel av turnusarbeiderne innehar deltidsstillinger. Dette fører med seg utfordringer på flere områder, bl.a. i forbindelse med rekruttering og oppfølgingsansvar for svært mange enkeltansatte på grunn av små stillingsbrøker. Seksjonen har høyt sykefravær og store variable lønnskostnader forbundet med dette. Som en følge av dagens arbeidsorganisering og det høye fraværet er det et betydelig behov for vikarer. Mange av vikarene har opparbeidet seg rettigheter til fast ansettelse, og Fredrikstad kommune ønsker å sikre at denne arbeidstakerressursen benyttes på en hensiktsmessig måte.

Prosjekt: ”Arbeidsorganisering 2012/2013”

Mål: Den overordnede målsettingen for prosjekt Arbeidsorganisering er at seksjon for omsorg og sosiale tjenester i Fredrikstad kommune gjennom en forbedret arbeidsorganisering får et solid utgangspunkt for å yte kvalitativt gode tjenester, være en attraktiv arbeidsgiver og ha effektive driftsmodeller i årene som kommer.

Resultatmål:
• Ivaretatt informasjonsbehov og forankring i forhold til brukere, ansatte, ledere og politikere
• Oversikt over brukertilfredshet og brukerbehov, ufrivillig/frivillig deltid og nærvær/sykefravær, gjeldende arbeidstidsordninger, kompetansebeholdning og -behov, og økonomi
• Prøvd ut konkrete modeller for arbeidstids- og vikarordninger, innhentet erfaringer fra og kartlagt kost/nytte av disse
• Tallfestet et minstemål for stillingsstørrelser i seksjonen og lagt til rette for å kunne innfri rett til heltidsstilling for alle ansatte
• Utarbeidet en tiltaksplan for å nå effektmålene

Tiltak: Gjennom prosjekt Arbeidsorganisering skal ulike tiltak vurderes og utprøves med tanke på fremtidige anbefalinger:

• Kunnskaps- og erfaringsinnhenting
• Utarbeide informasjonsmateriell
• Kartlegge status i FK (Sykefravær, PAI-tall, ufrivillig/frivillig deltid, arbeidstids- ordninger, kompetanse, brukerbehov, økonomi)
• Kartlegge brukertilfredsheten
• Planlegge og iverksette forsøk med alternative arbeidstidsordninger
• Utrede alternative vikarordninger
• Planlegges vikarordninger
• Prøve ut vikarordning
• Gjennomføre kost/nyttevurderinger
• Utarbeide sluttrapport m/tiltaksplan

Nyheter: