Historisk arkiv

Kulturlandskap: LMD-støtte til landskapsparker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Landbruks- og matdepartementet, LMD, gir 100.000 kroner til Fylkesmannen i Hordaland til Streif i 2007.

Kulturlandskap: Landbruks- og matdepartementet, LMD, gir 100.000 kroner til Fylkesmannen i Hordaland til Streif i 2007.

Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen knytter i år Streif opp mot verdiskapingsprogrammet  "Landskapsparkar i Hordaland", hvor seks kommuner inngår i et samarbeid for økt utnytting av de natur- og kulturhistoriske verdiene i jordbrukets kulturlandskap. Programmet skal bidra til økt verdiskaping i form av nye produkter og bedre organisert samhandling mellom næringsvirksomheter.  

Verdier
Fylkesmannen skriver følgende i sin søknad om tilskudd til Streif i 2007: ”Vi ønskjer å satse vidare på Streif som eit virkemiddel for å stimulere til næringsutvikling kring verdane i jordbruket sitt kulturlandskap. Vi har starta opp eit verdiskapingsprogram for utvikling av "Landskapsparkar i Hordaland". Delprosjekta omfattar lokale organisasjonar og næringsverksemder, bygdelag, bedrifter, grunneigarar og andre entreprenørar. Prosjektet skal særleg finne fram til organisasjonsmodellar som skal styrke samarbeidet mellom desse aktørane og fremje produkt- og prosessinnovasjon i dei enkelte verksemdene.”

I år skal det avholdes Streif i følgende kommuner med tilhørende bygder:

  • Radøy kommune med området Solheim/Sæbo
  • Kvam herad med området Fyksesundet
  • Ullensvang herad med området Vikebygd
  • Jondal kommune med området Herand
  • Voss kommune med områda Haugsvik/Stalheim og Myrkdalen
  •  Etne med området Åkrafjorden

Støler og fjord
I 2006 arrangerte Hordaland fylke 14 Streif fordelt på ni arrangører. Folk fra by og land streifet i kystlyngheiene, i grønne bølgende beitelandskaper, ved støler, i fjordlandskap og gjennom frukthager. Alle som deltok fikk oppleve jordbrukets mangfoldige kulturlandksap med natur- og kulturhistoriske verdier, møtte lokal kultur og smakte lokal mat med særpreg.

Streif skal bidra til:

  • forsterket glede og stolthet over kulturlandskap som kilde til aktivitet, rekreasjon og opplevelse
  • økt bevissthet om verdien av lokal matproduksjon og om sammenhengene mellom lokal mat og kulturlandskap
  • kunnskap om hvilke forandringer som har skjedd i kulturlandskapet de siste 100 år, og om hva som har ført til disse forandringene
  • bevisstgjøring om utfordringene som knytter seg til vedlikehold av kulturlandskapet.

I jubileumsåret 2005 var Streif ett av fem prosjekter i Landbruks- og matdepartementets hundreårsmarkering av unionsoppløsningen.