Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Urovekkende nedgang i bestanden av Ismåke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Nye undersøkelser viser en urovekkende nedgang for ismåke i Arktis. Dette synliggjør to av våre viktigste miljøutfordringer: klimaendringer og miljøgifter.

Undersøkelser viser at bestanden av ismåker er redusert med en tredel siden 1995. Foto: Bjørn Frantzen, Norsk Polarinstitutt.
Undersøkelser viser at bestanden av ismåker er redusert med en tredel siden 1995. Foto: Bjørn Frantzen, Norsk Polarinstitutt.

- Dette er veldig bekymringsfullt. Endringer i sjøisen og høye nivåer av miljøgifter er trolig viktige årsaker. Vi ser allerede at klimaendringene fører til at det blir mindre is i Arktis. Dette får store konsekvenser for ismåken som lever ved iskanten, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

- Vi må jobbe både nasjonalt og internasjonalt for å stanse utslippene av miljøgifter og klimagasser. Nasjonalt har vi innført forbud mot miljøgiften PFOS, og internasjonalt er Norge en pådriver for å forby kvikksølv og andre tungmetaller. På klimaområdet vil Norge arbeide for en mer omfattende og ambisiøs internasjonal klimaavtale som skal etterfølge Kyotoavtalen. Norge vil ta sine forpliktelser og redusere utslipp både nasjonalt og internasjonalt, sier Bjørnøy.

Norske og russiske forskere samarbeider nå om å kartlegge status for ismåken på Svalbard og i Russland. Kartleggingen viser at bestanden er mye mindre enn tidligere antatt, og at bare noen få av de kjente hekkekoloniene fortsatt er i bruk. Undersøkelser av miljøgifter i ismåkeegg fra Russland viser svært høye nivåer av PCB og DDE.

Ismåke er den arten som er høyest prioritert innen vårt havmiljøsamarbeid med Russland i år. I 2006 gjennomførte Norge og Russland en felles kartlegging av våre ismåke¬bestander, og dette samarbeidet fortsetter i 2007. Miljøverndepartementet har bevilget 1,8 millioner kroner til ismåkeprosjektet for å sikre at vi har tilstrekkelig kunnskap om bestanden.

Undersøkelsen fra 2006 styrker mistanken om en betydelig nedgang i bestanden av ismåke. Det ble dokumentert 3500 hekkende par. Dette er en tredel av hva bestanden ble anslått til å være i 1995. Redusert isdekke, høye nivåer av miljøgifter og ulovlig jakt er trolig de viktigste årsakene til tilbakegangen.

Ismåken er en sjelden art, og er klassifisert som sterkt truet på den nye rødlista for Svalbard. Det anslås at 80 prosent av den globale bestanden finnes på Svalbard og i Russland.

Til toppen