Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim:

- Trondheim har en god fortetningsstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet åpner for at Trondheim kommune kan gjennomføre deler av sin arealplan for 2007-2018. Det betyr at det blir åpnet for utbygging på Granås og Torgård, men ikke på Utleir.

Kommuneplanens arealdel for Trondheim 2007-2018 har vært til behandling i Miljøverndepartementet fordi Statens landbruksforvaltning har innsigelse til to boligområder og et næringsområde. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim viser til den store veksten som nå skjer i Trondheim, og mener kommunen har gjort en god jobb med fortettingsstrategien. Strategien innebærer blant annet at arealkrevende virksomheter flyttes ut av sentrale byområder, og det oppstår derfor behov for nye næringsområder. Solheim legger også vekt på målet om å redusere omdisponering av dyrket mark, og mener det er viktig at det settes en klar grense for ytterligere boligutvidelse.

Det åpnes for et nytt boligområde på Granås, da dette må sees på som et viktig ledd i fortettingsstrategien. Boligområdet på Utleir er derimot en reell utvidelse av eksisterende bydel, og her må landbruksinteressene gå foran. Næringsområdet på Torgård er viktig for Trondheims byutvikling, men Miljøverndepartementet mener behovet for næringsarealer bør kunne dekkes opp med et areal på 250 daa inntil det interkommunale samarbeidet om nye næringsområder i regionen er avsluttet.

Les brevet fra Miljøverndepartementet