Historisk arkiv

Erik Solheim vil sikre sentrumsområdet i Tønsberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim godtar ikke at det etableres kjøpesenter på Jarlsberg travbane utenfor Tønsberg by. Solheim understreker behovet for å styrke by- og tettstedssenteret og legge til rette for miljøvennlig transportvalg. – Jeg ønsker at handelen skal foregå i et levende bysentrum. Da må vi unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil, sier Solheim.

Solheim konkluderer med at reguleringsplanen er i strid med Fylkesdelplan for etablering av kjøpesentre og sentrumsutvikling i Vestfold. Planen er også i strid med Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging. Miljø- og utviklingsministeren mener at kjøpesenteret med sin lokalisering utenfor bysentrum ville bidra til å svekke sentrumsområdet i Tønsberg.

Bystyret i Tønsberg vedtok reguleringsplanen 20. juni 2007. Reguleringsplanen legger til rette for etablering av et handelssenter med samlet forretningsareal på 22 000 m². Saken ble oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det forelå innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen.

Regjeringen har varslet en streng håndheving i saker om utbygging av kjøpesentre. Miljø- og utviklingsministeren har nå lagt ut til offentlig ettersyn en ny rikspolitisk bestemmelse for å sikre gjennomføring av nasjonal og regional politikk på dette området. Bestemmelsen skal bidra til å sikre oppfølging av fylkesplaner for lokalisering av større kjøpesentre, og gi større forutsigbarhet for kommuner og utbyggere.

Les innsigelsesbrevet.