Historisk arkiv

Regulering av Tesse i Lom og Vågå kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I statsråd i dag er det gitt fornyet og revidert konsesjon til Glommens og Laagens Brukseierforening for regulering av Tesse i Lom og Vågå kommuner i Oppland.

I statsråd i dag er det gitt fornyet og revidert konsesjon til Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) for reguleringen av Tesse i Lom og Vågå kommuner i Oppland.

Det er nå fastsatt et sett moderne vilkår for hele reguleringen. Nye restriksjoner vil bl.a. innebære høyere sommervannstand, noe som har vært fremhevet som svært viktig fra kommunens side. Konsesjonæren plikter å innbetale et årlig beløp til Lom kommune på kr 100 000,- til opphjelp av fisk, vilt, og friluftsliv. Det skal også innbetales et beløp på 10 mill kroner til næringsfond for kommunene.

- I denne saken har vi lagt stor vekt på å finne en løsning som gir et godt resultat for lokalsamfunnet. Restriksjoner på sommervannstanden i magasinet vil gi store estetiske og miljømessige forbedringer. Disse miljøforbedringene har sin kostnad ved tap av regulerbar kraft, men i denne spesielle saken har vi funnet at det er akseptabelt når vi oppnår så betydelige miljøfordeler, sier olje- og energiminister Borten Moe.

- Det er positivt at de nye vilkårene pålegger høyere sommervannstand. Landskap er en viktig miljøverdi, og opplevelsen av magasinet Tesse vil bli bedre i en tid på året da området brukes mest. Forholdene for ørreten vil også bli bedre, noe som er viktig både for naturmangfold og friluftsliv, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Det er reist flere vanskelige spørsmål i forbindelse med saken som det har vært tidkrevende å avklare. Saken har av den grunn tatt lang tid å sluttbehandle. Revisjonen gir en mulighet til å sette nye vilkår for å rette opp skader og ulemper for allmenne interesser som har oppstått som følge av reguleringene. Erosjonsproblemene rundt Tesse har vært store. GLB har nå kartlagt den faktiske situasjonen og har lagt frem en plan for sikringstiltak. Når rapporten fra GLB er vurdert vil departementet komme tilbake til pålegg om mer konkrete tiltak.