Historisk arkiv

Ny lov for sjøfolk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

I forslaget til ny lov for skipsarbeidere heves aldersgrensen for sjøfolk til 70 år, og uttrykket «sjømann» forsvinner.

I forslaget til ny lov for skipsarbeidere heves aldersgrensen for sjøfolk til 70 år, og uttrykket «sjømann» forsvinner.

Regjeringen har fremmet et lovforslag (en proposisjon) for Stortinget om skipsarbeidslov som skal erstatte nåværende sjømannslov.

- Dagens lov fra 1975 har gått ut på dato. Det ser du blant annet på språket, for eksempel permisjonsreglene for «gravid sjømann». Den nye loven er tilpasset skipsfartens behov, samtidig som sjøfolks rettigheter styrkes, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

De viktigste punktene i den nye loven:

  • Aldersgrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år.
  • Stillingsvernet for sjøfolk styrkes.
  • Utvidelse og klargjøring av sjøfolks permisjonsrettigheter.
  • Klargjøring og utvidelse av prosessregler ved tvist om arbeidsforhold.
  • Forslag om å lovfeste en rett for sjøfolk til å fortsette i stillingen dersom tvist om en oppsigelse er lovlig.
  • Arbeidstakernes rett til drøfting og informasjon styrkes.
  • Rederiet gjøres solidarisk ansvarlig for arbeidsgivers økonomiske forpliktelser, der disse ikke er samme rettssubjekt.
  • For NIS-skip foreslås unntak slik at konkurransedyktigheten til NIS ikke påvirkes i vesentlig grad.
  • Ny terminologi: Av hensyn til en kjønnsnøytral lovgivning foreslås uttrykket «sjømann» erstattet med «arbeidstaker» og at den nye loven heter «skipsarbeidsloven» (og ikke lenger sjømannsloven). Nåværende lov har blant annet den kuriositet at den inneholder permisjonsregler for «gravid sjømann».

 

Les hele lovforslaget her: Proposisjon 115 L (2012-2013).