Historisk arkiv

Historisk arkiv

Høring om kostnadsfordelingsmodell for datalagringsdirektivet og ny bestemmelse som regulerer politiets adgang til uthenting av data i nødsituasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag ut et felles høringsnotat med forslag til ny modell for fordeling av kostnader ved gjennomføring av datalagringsdirektivet.

Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag ut et felles høringsnotat med forslag til ny modell for fordeling av kostnader ved gjennomføring av datalagringsdirektivet. Det blir høringsmøte 22. mai 2013.

I samme høringsnotat sendes i tillegg forslag til nye bestemmelser om politiets uthenting av data i nødssituasjoner og politiets adgang til å få utlevert opplysninger om PUK-kode og kundereskontro fra ekomtilbyderne.

Reglene som nå sendes på høring skal settes i kraft innen 1. januar 2014. 

Regler om kostnadsfordelingsmodell vil iverksettes tidligere enn selve lagringsplikten som pålegges ekomtilbyderne ved gjennomføring av datalagringsdirektivet.  Bakgrunnen for dette er at ekomtilbyderne skal gis tid til å etablere nye systemer for lagring og utlevering av data som pålegges ved gjennomføringen av direktivet.  Departementene foreslår derfor ikrafttredelse av selve lagringsplikten 1. januar 2015.

Departementene ber om innspill på forslaget.  Høringsfristen er satt til 6 uker. Frist for innspill på forslaget er satt til 7. juni.

Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet vil arrangere et høringsmøte 22. mai, 2013. Høringsmøtet er for høringsinstansene. Påmelding kan sendes Julie.Rudi@sd.dep.no, innen 16. mai.

Les mer om høringen her.

Se agendaen for høringsmøtet her.

Bakgrunn:
Stortinget besluttet 15. april 2011 at EUs datalagringsdirektiv skulle gjennomføres i norsk rett.  I en stortingsmelding, Prop. 49 L (2010-2011) Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett), er regjeringen bedt om utarbeide en modell for hvordan kostnader for gjennomføringen av datalagringsdirektivet skal fordeles mellom ekomtilbyderne og staten.  Regjeringen ble også bedt om å utforme en ny lovbestemmelse hvor politiets uthenting av data fra elektronisk kommunikasjon i nødsituasjoner skulle reguleres.