Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om datalagring - forslag til regler om kostnadsfordeling, nødrettssituasjoner og taushetsbelagte data

Samferdselsdepartementet sender nå på høring et forslag til regler om kostnadsfordeling, nødrettssituasjoner og taushetsbelagte data, knyttet til gjennomføring av datalagringsdirektivet. Høringsfrist er 7. juni 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.06.2013

Samferdselsdepartementet sender nå på høring et forslag til regler om kostnadsfordeling, nødrettssituasjoner og taushetsbelagte data, knyttet til gjennomføring av datalagringsdirektivet.

Frist for innspill og merknader er 7. juni 2013.

 

Vår ref.: 12/2062

Høring om datalagring - forslag til regler om kostnadsfordeling, nødrettssituasjoner og taushetsbelagte data

Stortinget vedtok 15. april 2011 i Innst. 275 L (2010-2011) at EUs datalagringsdirektiv (direktiv 2006/24/EF) skal gjennomføres i norsk rett. Det fremgår av Prop. 49 L (2010-2011) at det skal utarbeides en modell for hvordan kostnader skal beregnes og fordeles mellom ekomtilbyderne og justismyndighet.

Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har fått utredet spørsmålene om kostnadsfordeling og de økonomiske konsekvenser ved gjennomføringen av datalagringsdirektivet i Norge. Høringsnotatet fremmer forslag til regler for kostnadsdeling mellom staten, tilbydere av ekomnett- og tjenester og eventuelt andre lagringspliktige.

Av Innst. 275 L (2010-2011) fremgår det at det også skal utarbeides regler for uthenting av data i nødssituasjoner. I vedlagte høringsnotat fremmes det forslag til lovbestemmelse om dette.  I tillegg fremmes det forslag til lovendringer for å klargjøre at PUK-koder og kundereskontro omfattes av taushetsplikten i ekomloven.

Høringsnotat om kostnadsfordelingsspørsmålet er lagt ut på Samferdselsdepartementes hjemmeside. Dokumenter knyttet til datalagring kan lastes ned her og her.

Samtlige forslag til lovendringer gjelder endringer i ekomloven, som er Samferdselsdepartementets ansvar. Når begrepet departementene benyttes i høringsnotatet er det imidlertid Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet i fellesskap som omtales. Høringsnotatet er i sin helhet utarbeidet i samarbeid med Justisdepartementet.

Da problemstillingene er relativt avgrensede og Kostnadsfordelingsutvalgets modeller tidligere har vært på offentlig høring settes høringens varighet til seks uker.

Frist for innspill er fredag 7. juni 2013. Innspill og merknader sendes til Samferdselsdepartementet på e-post postmottak@sd.dep.no og merkes ”høringsuttalelse regler om fordeling av kostnader for datalagring”.

Departementene inviterer også til høringsmøte i Samferdselsdepartementets lokaler 22. mai 2013, påmelding sendes julie.rudi@sd.dep.no innen 16. mai.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til seniorrådgiver Kurt Arne Sandvik (tlf. 22 24 81 58) ksa@sd.dep.no eller førstekonsulent Alexander Aas (tlf. 22 24 52 48) alexander.aas@jd.dep.no.


Med hilsen

Jørn Ringlund (e.f.)
avdelingsdirektør

Kurt Arne Sandvik
seniorrådgiver

Les høringsbrevet (pdf)

 Abelia
ACN Norge AS
Advokatfirmaet Elden
Agder Energi
Agder lagmannsrett
Akademikerne
Alcatel Norway AS
Amnesty International Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
BKK Marked AS
Borgarting lagmannsrett
Broadnet Norge AS
Brukerklagenemda
Canal digital
Chess Communications
Cisco Systems Norge AS
Datatilsynet
Deltasenteret
Den internasjonale juristkommisjonen, avd Norge
Den norske advokatforening
Den norske dataforening
Den norske dommerforening
DEPARTEMENTENE
Det juridiske fakultet i Bergen
Det juridiske fakultet i Oslo
Det juridiske fakultet i Tromso
Det kriminalforebyggende råd (KRÅD)
Det norske veritas
Det samfunnsvitenskapelige fakultet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet i Oslo
Det samfunnsvitenskapelige fakultet i Tromsø
Domstoladministrasjonen
EDB Business Partner ASA
Eforum.no
Eidsiva bredbånd AS
Eidsiva lagmannsrett
El- og IT-forbundet
Elektronikkbransjens servicekontor AS
Elektronikkforbundet
Eltel Networks AS
Eniro Norge AS
Enivest
Ericsson AS
Europabevegelsen
Finansnæringens hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets tele- og datatjeneste
Forsvarsgruppen av 1977
Frostating lagmannsrett
Funksjonshemmedes fellesforbund
Generaladvokaten
GET
Gulating lagmannsrett
Hafslund Telecom
Hi3G Access Norway AS
Høysterett
Hålogaland lagmannsrett
IBM Norge AS
IKT-Norge
Informasjonsteknologinæringens forening
Inquam Norway AS
Institutt for informatikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for rettsinformatikk, Ui0
ITAKT-sekretariatet
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
KRIPOS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Last Mile Communications
Lebara
LOS bynett AS
Lyse Tele AS
Maritime Communications Partners AS
MCI Worldcom AS
Mediebedriftenes landsforening
Mesta
Microsoft Norge AS
Mobile Norway AS
MTU Nett AS
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Nei til EU
NELF0
NEMKO
Nera Networks AS
NetCom GSM AS
Network Computing Spectrum AS
Network Norway
Newphone Norge AS
NextGenTel AS
NextNet AS
NGO-forum for menneskerettigheter
NITO
Nokia Norge
Nordisk mobiltelefon AS
Norges forskningsråd
Norges juristforbund
Norges lensmannslag
Norges televisjon AS
Norkring, Telenor Broadcast
Norsk forening for jus og EDB
Norsk forening for kriminalreform (NNPF)
Norsk journalistlag
Norsk kabel-TV forbund
Norsk lokalradioforbund
Norsk narkotikapolitiforening (NNPF)
Norsk presseforbund
Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)
Norsk redaktørforening
Norsk rikskringkasting (NRK)
Norsk romsenter
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk teknologi
Norsk tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB)
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
NTE bredbånd AS
NTNU
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsråd
One Call AS
Orange Business Norway AS
Organisasjon mot politisk overvåkning (OPO)
Orkla ASA
Oslo Statsadvokatembeter
P4 Hele Norges radio
Personvernkommisjonen
Politidirektoratet
Politiet forum mot seksuelle overgrep (PFSO)
Politiets fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politijuristene
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Powertech Information Systems
Radio Norge
Redd Barna
Regjeringsadvokaten
Relacom
Rettspolitisk forening
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
RiksTV AS
Satel Norge AS
Schibsted ASA
Siemens AS
Sikringsradioen
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Spesialeininga for politisaker
Statnett
Stine Sofies stiftelse
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste (E0S-utvalget)
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Sønnico
Tafjor mimer AS
Talkmore AS
TampNett AS
Tekna
Tele2 Norge AS
Teleforum
Telenor AS
Teleplan AS
TelePluss Access AS
Teletopia AS
Telio Telecom AS
Trondenes tingrett
Trondheim tingrett
TV2 AS
TV3 AS
TVNorge AS
UNINETT
Ventelo
VIRKE
Verizon Norway AS
Økokrim

Til toppen